โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้า – ระบายผ้าสำหรับประดับงานพิธี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

จัดโครงการผูกผ้าในวันที่ 10 ม.ค.2560

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้า – ระบายผ้าสำหรับประดับงานพิธี ปี๓ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงาน การนำผ้ามาผูก มัด จับดอก ทบ ม้วนพับจีบเพื่อให้เกิดความสวยงาม มีความประณีต อีกทั้งเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ มีการผูกผ้ามาประดับตกแต่งอยู่เสมอ และเพื่อให้คนในชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงาน ได้มีความรู้ความชำนาญการผูกผ้า – ระบายผ้า เพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ด้วย

X