รับสมัคร Pre-Degree – ramkanchanaburi

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2562

ระบบ Pre - Degree

ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ก.ค. 2562

ระบบ Pre - Degree คือ ?

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสที่ดี ได้เรียนวิชาของชั้นปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อสะสมหน่วยกิตไว้พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปด้วย เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแล้ว ก็มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเต็มตัวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ

ดีต่อใจ ดีต่ออนาคต

 • จบการศึกษาเร็ว
 • เลือกคณะได้ตรงใจ
 • วิธีการเรียนหลากหลาย
 • ค่าเล่าเรียนถูก

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เมื่ออายุยังน้อย เพราะได้เก็บหน่วยกิตสะสมไว้พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปด้วยไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก่อนแล้วค่อยมาสมัคร สามารถเรียนไปพร้อมกันได้เลย และไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่ เพราะไม่ได้บังคับเข้าเรียน นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเอง หรือดูวีดิโอคำบรรยายย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ได้ และเมื่อได้ลองเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่คณะที่ตนเองถนัด ผู้เรียนสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรียนในคณะอื่นแทนได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครเรียนใหม่ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะต้นทุนค่าเล่าเรียนต่ำ แต่ให้ผลกำไรในแง่ของความสำเร็จทางการศึกษาเร็วเมื่ออายุยังน้อย

วิธีการเรียน

ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสรุปให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคณาจารย์จะเดินทางไปบรรยายให้ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯใกล้บ้านของนักศึกษาและมีแนวทางให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการเรียนรู้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสมดังนี้

 • เข้าฟังบรรยายสรุปจากอาจารย์ผู้สอน (บรรยายเฉพาะวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20 คน ขึ้นไป )
 • ตำราอิเล็กทรอนิกส์
 • ด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเตอร์เน็ต Cyber Classroom
 • เรียนด้วยระบบ Course On Demand
 • เรียนจากบันทึกคำบรรยายผ่าน DVD
ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครด้วยตนเอง
สมัครทางไปรษณีย์
สมัครทาง INTERNET
ค่าใช้จ่าย
หน่วยกิตละ 50 บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Pre-Degree
ค่าสมัครครั้งแรก
กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะนิติศาสตร์
3,200 บาท
14 หน่วยกิต
คณะรัฐศาสตร์
3,250 บาท
15 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
4,030 บาท
21 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
3,460 บาท
16 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการสมัคร
Pre – Degree
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิ ม.3 ,ปพ. 1) จำนวน 2 ชุด​
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
X