รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2562

ระบบ Pre - Degree

ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ก.ค. 2562

ระบบ Pre - Degree คือ ?

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสที่ดี ได้เรียนวิชาของชั้นปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อสะสมหน่วยกิตไว้พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปด้วย เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแล้ว ก็มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเต็มตัวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ

ดีต่อใจ ดีต่ออนาคต

 • จบการศึกษาเร็ว
 • เลือกคณะได้ตรงใจ
 • วิธีการเรียนหลากหลาย
 • ค่าเล่าเรียนถูก

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เมื่ออายุยังน้อย เพราะได้เก็บหน่วยกิตสะสมไว้พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปด้วยไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก่อนแล้วค่อยมาสมัคร สามารถเรียนไปพร้อมกันได้เลย และไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่ เพราะไม่ได้บังคับเข้าเรียน นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเอง หรือดูวีดิโอคำบรรยายย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ได้ และเมื่อได้ลองเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่คณะที่ตนเองถนัด ผู้เรียนสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรียนในคณะอื่นแทนได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครเรียนใหม่ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะต้นทุนค่าเล่าเรียนต่ำ แต่ให้ผลกำไรในแง่ของความสำเร็จทางการศึกษาเร็วเมื่ออายุยังน้อย

วิธีการเรียน

ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสรุปให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคณาจารย์จะเดินทางไปบรรยายให้ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯใกล้บ้านของนักศึกษาและมีแนวทางให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการเรียนรู้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสมดังนี้

 • เข้าฟังบรรยายสรุปจากอาจารย์ผู้สอน (บรรยายเฉพาะวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20 คน ขึ้นไป )
 • ตำราอิเล็กทรอนิกส์
 • ด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเตอร์เน็ต Cyber Classroom
 • เรียนด้วยระบบ Course On Demand
 • เรียนจากบันทึกคำบรรยายผ่าน DVD
ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครด้วยตนเอง
สมัครทางไปรษณีย์
สมัครทาง INTERNET
ค่าใช้จ่าย
หน่วยกิตละ 50 บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Pre-Degree
 • ค่าลงทะเบียนเรียน
  50 บาท
  หน่วยกิตละ 50 บาท
 • ค่าทำบัตร
  100 บาท
  ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • แรกเข้า
  800 บาท
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา
 • ขึ้นทะเบียน
  400 บาท
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • ข่าวรามคำแหง
  100 บาท
  ภาคละ 100 บาท
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  300 บาท
  ภาคละ 600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
  ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท
  ค่าบริการสื่อการสอนรวมค่าสื่อสารวิชาละ 100 บาท
ค่าสมัครครั้งแรก
กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะนิติศาสตร์
3,200 บาท
14 หน่วยกิต
คณะรัฐศาสตร์
3,250 บาท
15 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
4,030 บาท
21 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
3,460 บาท
16 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการสมัคร
Pre – Degree
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิ ม.3 ,ปพ. 1) จำนวน 2 ชุด​
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
X