คณะสื่อสารมวลชน

โครงสร้างหลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พทธศักราช 2560) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

หลักเกณฑ์วิชาโทเลือก

นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค สามารถเลือกเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งได้เพียงสาขาเดียว มีให้เลือกดังนี้

  • วิชาโท สาขากฎหมาย 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา LAWxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค
  • วิชาโท สาขาการจัดการ 21 หน่วยกิต ให้เรียนวิชา MGT2101 และ อีก 18 หน่วยกิต ให้เลือกจากระบวนวิชา MGTxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค
  • สาขารัฐศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา POLxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักเขียน นักสื่อสารองค์กรในภาคเอกชน นักแสดง นักพากย์ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักจัดกิจกรรม (Organizer) นักเจรจาต่อรอง (negotiator) ผู้ประสานงานกิจการต่าง ๆ นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อกระดาษและสื่อดิจิทัล นักออกแบบผลิตสื่อใหม่ด้วยตัวอักษร ภาพถ่าย และสื่อเสียง ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการวิทยุ ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เช่น ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับการแสดง ผู้สร้างสรรค์รายการ เป็นต้น ผู้เขียนบทรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ นักบริหารงานด้านสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อใหม่ ข้าราชการในหน่วยงานส่งเสริมและงานเผยแพร่ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ พัฒนากร เป็นต้น

ติดต่อคณะ

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com