สื่อสารมวลชน – ramkanchanaburi

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ชื่ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Mass Communication
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A.(Mass Communication)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

 • หมวดทั่วไป 45 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาโท 21 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

 • นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักเขียน
 • นักสื่อสารองค์กรในภาคเอกชน
 • นักแสดง นักพากย์ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักจัดกิจกรรม (Organizer)
 • นักเจรจาต่อรอง (negotiator) ผู้ประสานงานกิจการต่าง ๆ
 • นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อกระดาษและสื่อดิจิทัล
 • นักออกแบบผลิตสื่อใหม่ด้วยตัวอักษร ภาพถ่าย และสื่อเสียง
 • ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการวิทยุ ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เช่น ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับการแสดง
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ เป็นต้น
 • ผู้เขียนบทรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์
 • พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์
 • นักบริหารงานด้านสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อใหม่
 • ข้าราชการในหน่วยงานส่งเสริมและงานเผยแพร่ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ พัฒนากร เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีสมัครแบบ pre-degree ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • *ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

วุฒิที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 • วุฒิจากสถาบันอื่น ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • วุฒิจาก มหาวิทยาลัยคำแหง
  • กรณี หมดสถานภาพ หรือ 8 ปีสมัครใหม่
  • เคยเป็นนักศึกษา Pre-Degree
 • โอนย้ายต่างสถาบันกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น วุฒิจากสถาบันอื่น กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้น ๆ

ไฟล์แนบ
 โครงสร้างหลักสูตร คณะสื่อสารมวลชน
 รายชื่อกระบวนวิชา

สอบถามเพิ่มเติม
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-310- 8980

X