สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Program of Study Leading to the Degree of Bachelor of Arts in Mass Communication
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ (B.A)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

 • หมวดทั่วไป 45 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาโท 21 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพนักงานสายข่าวต่าง ๆ ผู้ผลิตราขการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการต่าง ๆ ทางสื่อ เช่น ช่างภาพ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับรายการ นักตัดต่อรายการต่าง ๆ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีสมัครแบบ pre-degree ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • *ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

วุฒิที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 • วุฒิจากสถาบันอื่น ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • วุฒิจาก มหาวิทยาลัยคำแหง
  • กรณี หมดสถานภาพ หรือ 8 ปีสมัครใหม่
  • เคยเป็นนักศึกษา Pre-Degree
 • โอนย้ายต่างสถาบันกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น วุฒิจากสถาบันอื่น กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้น ๆ

ไฟล์แนบ
 โครงสร้างหลักสูตร คณะสื่อสารมวลชน
 รายชื่อกระบวนวิชา

X