บริหารธุรกิจ – ramkanchanaburi

บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย บ.ธ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Degree of Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาทั่วไป 33 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาแกน 42 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาด ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีสมัครแบบ pre-degree ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • *ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

วุฒิที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 • วุฒิจากสถาบันอื่น ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • วุฒิจาก มหาวิทยาลัยคำแหง
  • กรณี หมดสถานภาพ หรือ 8 ปีสมัครใหม่
  • เคยเป็นนักศึกษา Pre-Degree
 • โอนย้ายต่างสถาบันกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น วุฒิจากสถาบันอื่น กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้น ๆ

ไฟล์แนบ
 โครงสร้างหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
 รายชื่อกระบวนวิชา

X