หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค

เปิด 4 สาขาวิชา ดังนี้

  • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  • คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  • ระบบ Pre – Degree

1. คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
สาขาวิชานิติศาสตร์

2. คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 129 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

3. คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) (Bachelor of Business Administration)
สาขาวิชาการจัดการ

4. คณะสื่อสารมวลชน

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication)
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

X