การย้ายศูนย์สอบ

การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง
“ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

จัดส่งเอกสารไปที่

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคาร สวป.ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ
10240

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
02 310 8616, 02 310 8626

ไฟล์แนบ
 คำร้องขอย้ายศูนย์สอบ
 การขอย้ายศูนย์สอบ

X