การสอบออนไลน์

(ส่วนภูมิภาค)

ขั้นตอนการปฏิบัติในสอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

ตัวข้อสอบและคำสั่งจะปรากฏอยู่ใน "งานของชั้นเรียน" (Classwork)

เอกสารยืนยันตัวตน

โปรแกรม (software)

อุปกรณ์ Hardware

การยืนยันตัวตน จะมี 4 งาน

การยืนยันตัวตน 1

การยืนยันตัวตน 1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ขอให้นักศึกษาส่งเอกสาร ต่อไปนี้

การยืนยันตัวตน 2

การยืนยันตัวตน 2 ภาพถ่ายนักศึกษาถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้คู่กับใบหน้าตรงของนักศึกษา

การยืนยันตัวตน 3

การยืนยันตัวตน 3 เอกสารประจำตัวนักศึกษา ส่งภาพถ่ายด้านหน้าขนาดใหญ่ของบัตรนักศึกษา โดยไม่มีอะไรปิดบัง หรือ

การส่งข้อสอบ

ในการส่งคำตอบของวิชาที่สอบแบบอัตนัย ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องส่งไฟล์กระดาษคำตอบเป็น pdf นักศึกษาสามารถใช้กล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์ถ่ายภาพด้วยโปรแกรมที่สามารถแปลงรูปภาพ และนำภาพหลายๆ ภาพมาต่อกันเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว ซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นอาจมีคุณสมบัตินี้ในระบบของโทรศัพท์ เอง และมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่มีความสามารถดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด ในที่นี้จะนำวิธีการใช้ โปรแกรม Microsoft lens มาแนะนำ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี และมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการส่งคำตอบในการสอบออนไลน์ หมายเหตุ นักศึกษาจะใช้โปรแกรมใดก็ได้

การส่งข้อสอบ

ข้อสอบแบบอัตนัย ให้นักศึกษาเขียนคำตอบในกระดาษขนาด A4 แบบมีเส้น โดยเขียนเพียงด้านเดียว ส่วนของหัวกระดาษ ให้ระบุ ศูนย์สอบ รหัสวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุลนักศึกษา วันที่สอบ คาบที่สอบ หมายเลขหน้า / จำนวนหน้า โดยเขียนทุกๆ หน้าของกระดาษคำตอบ (ตามตัวอย่างจากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)

ตารางสอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

วีดีโอแนะนำ

การสมัคร Gmail

การเปลี่ยนชื่อ

การส่งงานใน Classroom

การส่งข้อสอบ

การส่งข้อสอบอัตนัย

การใช้งานหน้าเว็บไซต์ inform.ru.ac.th

การเข้าสอบซ้ำซ้อน

X