การแจ้งจบการศึกษาปริญญาตรี

การแจ้งจบนักศึกษาปริญญาตรี

หลังจากเรียนหลักสูตรรู้ว่าเรียนจบแล้วแน่นอนแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการทำเรื่องจบ

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ

 1. กรอกแบบคำร้องแจ้งจบหลักสูตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดท้าย
 4. ถ่ายรูป ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องแจ้งจบ
 7. สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
 8. สำเนาข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล)

การส่งเอกสารหลังจากกรอกเอสารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

 1. ส่งที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 2. ส่งด้วยตัวตนเองไปที่คณะที่ศึกษา

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ (คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

 1. กรอกแบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯ และขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ภูมิภาค)
 2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา เป็นธนาณัติ 1,250 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท, ค่าหนังสือสำคัญรับรองผลการศึกษา(transcript) 100 บาท และค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท)
 3. ถ่ายรูปหน้าตรง สีหรือขาวดำ สวมครุยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแถบสีให้ถูกต้องตามคณะที่จบ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. บัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา 1 ฉบับ)
  เขียนขื่อที่อยู ถึงตนเองใส่กระดาษเปล่าขนาด 2.5 X 4 นิ้ว

ส่งเอกสารมาที่

หัวหน้าฝ่ายหนังสือสำคัญ
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ไฟล์แนบ

 คำร้องแจ้งจบ
 คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯ
 คำร้องขอ Transcript

X