การแจ้งจบหลักสูตร ปริญญาตรี

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วให้ดำเนินการแจ้งจบตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ

เอกสารสำคัญอื่น ๆ

  • สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
  • ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626

ภาวะการมีงานทำ

เมื่อบันทึกภาวะการมีงานทำเสร็จแล้วให้ capture หน้าจอและพิมพ์ออกมา

ตรวจสอบเลขสภาฯ

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารแจ้งจบไปยังคณะ

คณะ..............................
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หลังจากส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษาให้คณะแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

Download แบบคำร้อง

X