การแจ้งจบการศึกษา

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรและผลสอบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วได้เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ให้ดำเนิการแจ้งจบการศึกษาได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หรือคณะที่สังกัด ดำเนินการด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ การส่งเอกสารจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน เมื่อทางคณะได้รับเอกสารแจ้งจบแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับรวมวันหยุด) นักศึกษาสามารถติดตามผลผ่านทางเว็บไซต์ http://approve.ru.ac.th/ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอน “การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอหนังสือสำคัญ” โดยมีลำดับการส่งเอกสารดังนี้

Notice Title

แต่ละคณะอาจมีรายละเอียดและแบบฟอร์มการแจ้งจบที่แตกต่างกัน
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ
แบบคำร้องขอแจ้งจบหลักสูตร (Download ได้ที่ link ด้านล่าง )
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักศึกษาหรือ สวมครุย สีตามคณะ)
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่กาก X ขอจบและย้อนหลังอีก 2 ภาค (หากขอจบภาคซ่อมก็ใช้ใบเสร็จภาคซ่อมด้วย)
สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องแจ้งจบ
สำเนาข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://forms.gle/zamcpdsaxy9HmaZQ9 (เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วให้นักศึกษา  capture หน้าจอและพิมพ์ออกมา)
สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ให้แนบซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์เพื่อทางคณะจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626

Notice Title

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับวันหยุด) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย
ตัวอย่างเมื่อมีรายชื่อสภาฯ อนุมัติในระบบแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ให้นักศึกษาซื้อธนาณัติ จำนวน 1,350 บาท (ซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง) รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย 50 บาท

Notice Title

ข้อควรปฏิบัติและระวัง ใบรับรองสภาฯ เป็นหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน ศึกษาต่อ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจะออกใมห้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี อย่าให้ชำรุด สูญหาย ก่อนนำไปใช้ต้องลงชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในตันฉบับจริงก่อนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ สอบถามเพิ่มเติม 02 310 8629
เอกสารการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต Transcript
รูปถ่ายสี สวมครุย(สีตามคณะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา) ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์หรือรูปที่ SCAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ)
ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Scroll to Top