นิติศาสตร์ – ramkanchanaburi

นิติศาสตร์

คณะนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย น.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Degree of Bachelor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ (LL.B.)

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ จะมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทำงานกับหน่วยต่างๆ เช่น ทนายความ ตำรวจ นิติกร อัยการ ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีสมัครแบบ pre-degree ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • *ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

วุฒิที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 • วุฒิจากสถาบันอื่น ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • วุฒิจาก มหาวิทยาลัยคำแหง
  • กรณี หมดสถานภาพ หรือ 8 ปีสมัครใหม่
  • เคยเป็นนักศึกษา Pre-Degree
 • โอนย้ายต่างสถาบันกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น วุฒิจากสถาบันอื่น กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้น ๆ

ไฟล์แนบ
 โครงสร้างหลักสูตร คณะนิติศาสตร์
 รายชื่อกระบวนวิชา
 อัตราค่าธรรมเนียม

X