หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครถึง 31 ต.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาโดยประมาณ 60 คน ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร

Download

ยอดผู้สมัครล่าสุด 40 คน
100%
X