นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ – ramkanchanaburi

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Degree of Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.B

โครงการนิติศาสตร์ภาคพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับปริญญาตรี เรียน เสาร์-อาทิตย์ เรียนแบบ Block Course คือเข้าชั้นเรียน เรียนครั้งละวิชา แล้วสอบ ในแต่ละวิชาจะเรียน 2 สัปดาห์ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี จบปริญญาตรี (ขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร) วุฒิการศึกษานี้ใช้ สมัครเรียนเนติบัณฑิตได้ สอบตั๋วทนายได้ เรียนต่อปริญญาโทได้ทุกสถาบัน หรือใช้สมัครงาน หรือสอบเข้ารับราชการได้ทุกที่ ที่ประกาศรับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต เข้าสมัครสอบ มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาเหมือนภาคปกติทุกประการ

 • กรณีมีวุฒิสูงกว่า ม.ปลาย เทียบโอนได้ดังนี้ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
 • ปวส.- อนุปริญญา เทียบโอนหน่วยกิตได้ 27 หน่วยกิต
 • ปริญญาตรี เทียบโอนหน่วยกิตได้ 33 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิเทียบเท่า หรือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือสูงกว่า หรือ
 • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตร ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็น หรือ เคยเป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตร ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพฯ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ กรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตร ม.3 หรือ เทียบเท่า หรือ
 • ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นฐานความรู้ ม.3 หรือ
 • เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 2 ชุด(กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า – หลัง จำนวน 4 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • *ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

ค่าใช้จ่าย

  • + ค่าใบสมัคร 200 บาท
  • + ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก 500 บาท
  • + ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 800 บาท
  • + ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200 บาท
  • + ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 2,500 บาท
  • + ค่าธรรมเนียมการสอบไล่ ภาคละ 1,500 บาท
  • + ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
  • + ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพระเทอมแรก) 100 บาท
  • + ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร ภาคละ 100 บาท
  • + ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค 590 บาท
  • + ค่าเทียบโอนเฉพาะวุฒิที่สูงกว่า ม.ปลาย หน่วยกิตละ 800 บาท (เทอมแรกจ่ายก่อนไม่เกิน 2 หน่วยกิต ที่เหลือจ่ายภายหลัง)

</

ค่าเทอมแรกเข้าโดยประมาณการ

 

 • ค่าใช้จ่ายรวม 22,800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายรวม 23,600 บาท (กรณีเทียบโอนจากสถาบันอื่น)
 • ค่าใช้จ่ายรวม 24,400 บาท (กรณีเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • ★ ยังไม่รวมค่าหนังสือ

สถานที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
99/9 หมู่1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
(แยก ตรงปั้มแก๊ส LPG/ ห่างจากปั้ม ปตท.บ่อพลอย ประมาณ 400 เมตร)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณวันทนา 081-268-5147
คุณไม้ 063-9636454
คุณเปิ้ล 091-8753711
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานสาขาฯ จ.กาญจนบุรี
034-581009 หรือ 034-581090

X