กลับไปหน้าคณะรัฐศาสตร์ - กลับไปหน้าหลัก


ชื่อเต็ม ภาษาไทย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อ ภาษาไทย ร.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Political Science
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ M.Pol.Sc.


คำอธิบายรายวิชา คณะรัฐศาสตร์ (M.Pol.Sc.)

RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม Knowledge and Morality 3 (3-0-9) ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาทฤษฏี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการคิด ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกำกับ
การแสดงพฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีสำนักนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการชิวิตครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การบึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อ เนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับและนำไปใช้ตามเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม

RU 603 บัณฑิตศึกษา Graduate Study 3 (3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกรวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียน รายงาน บทความสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีอ้างอิงเอกสารประการการค้นคว้าและการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ วิธีการนำเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

PS 503 ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science and Technical Terms) 0 (3-0-6)
ปริทรรศน์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ พิจารณากรอบแห่งความคิดของรัฐศาสตร์ ในบริบทแห่งอารยธรรมตะวันตก ระบุความเกี่ยวพันเชิงสหวิทยาการ อธิบายศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์

PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ (English for Political Science) 0 (3-0-6)
การฝึกทักษะและวิะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ฝึกการอ่านบทความ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจศัพท์เทคนิค จนสามารถแปลความ และสรุปเรื่องราวได้ถูกต้อง

PS 701 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ (Approches in Political Science) 0 (3-0-6)
ศึกษาแนงทางความคิดและการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์โดยเน้นสมมติฐานและตรรกะของแนวทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถาบัน วัฒนธรรมทางการเมือง อำนาจ และชนชั้นทางการเมือง และทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เป็นต้น

PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research Methodology in Political Science) 0 (3-0-6)
ศึกษาแนวทางการวิจัยและการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีการสำรวจงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ และแนวสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่นำมาใช้ทางรัฐศาสตร์

PS 703 สถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุบัน (Current Affairs in World Politics) 0 (3-0-6)
ศึกษาเหตุการณ์สำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นมาของเหตุการณ์ ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อสถานการณ์การเมืองโลกและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

PS 704 แนวคิดและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทย (Concepts and Policy of Development in Thailand) 0 (3-0-6)
ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายทางด้านการพัฒนาในประเทศไทย ตลอดจนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

PS 705 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ (Theoretical Orientations in Public Administration) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีจากผลงานเขียนของนักวิชาการระดับนำ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจในโลกตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์ที่มาและสาระของแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ศึกษารายกรณีที่นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ฯลฯ ให้นักศึกษาอภิปรายสนับสนุน หรือโต้แย้งแนวความคิดเหล่านั้น

PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) 3 (3-0-6)
ศึกษาความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการัพฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ นโยบายของรัฐด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

PS 708 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 3 (3-0-6)
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการองค์การ ปรัชญาการบริหาร เป้าหมายรูปแบบและจริยธรรมของนักบริหาร องค์ประกอบการบริหาร ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาการบริหาร การบริหารภายใต้ภาวะจำกัด การจัดการกับความขัดแย้ง ตลอดจนการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาด้านการบริหารที่แท้จริง

PS 709 นโยบายต่างประเทศไทย (Thai Foreign Policy) 3 (9-0-6)
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ศึกษาแนวนโยบายและการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทย โดยเน้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา รวมทั้งประเมินสถานการณ์ของนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน

PS 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Political Sociology and Social Change) 3 (3-0-6)
ศึกษาประเด็นหลักในสังคมวิทยาการเมืองว่าด้วยฉันทานุมัติ หรือสหจิต และความขัดแย้ง ทฤษฎีและแนวคิดของนักสังคมวิทยาต่าง ๆ วิเคราะห์พลังทางสังคมที่มีอิทธิพลและบทบาททั้งในเชิงปฏิฐานและนิเสธต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในนานาระดับโดยเฉพาะในยุคร่วมสมัย ศึกษากลไกและผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีการขัดแย้ง ทฤษฎีบทบาท เป็นต้น

PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy Analysis) 0 (3-0-6)
ศึกษาพัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายศาสตร์ และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในแต่ละขึ้นตอนของกระบวนการทางนโยบาย ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และการวิเคราะห์ เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาในขั้นการกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์ในขั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จนถึงการิวเคราะห์ในการติดตาม และประเมินผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อยุติ หรือพัฒนานโยบายสาธารณะ

PS 712 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองไทย (Political Participation in Thai Politics) 3 (3-0-6)
ศึกษาบทบาทของประชาชนในระบบการเมืองไทย โดยวิเคราะห์บทบาททั้ง "ใน" และ "นอก" ระบบการเมือง เช่น พฤติกรรมการเลือกตั้ง การประท้วง ฯลฯ และศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าอำนาจรัฐและประชาชน ตลอดจนปัญหาและการแก้ไขความรุนแรงในทางการเมือง

PS 714 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Relations in Southeast Asia) 3 (3-0-6)
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดนเน้นพัฒนาการและปัญหาการเมืองของแต่ละประเทศในปัจจุบันรวมทั้งการศึกษาแนวนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน พิจารณาถึงบทบาทของชาติมหาอำนาจที่เข้ามามีบทบาทและผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้

PS 796 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3 (3-0-9)
นักศึกษาจะต้องเสนอโครงการ การศึกษาค้นคว้า และเสนอผลของการศึกษา ภายใต้หัวข้อที่นักศึกษากำหนดในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา

PS 797 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 0 (0-0-0)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา โดย การนำแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ตอบคำถามซึ่งอยู่ในรูปของข้อเขียน หรือ ตอบปากเปล่า หรือทั้งสองวิธีที่คณะกำหนด


- กลับขึ้นข้างบน

* หมายถึงวิชาที่มีการปรับปรุงใหม่


 เอกสารอ้างอิง 
 
คู่มือ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ผู้จัดพิมพ์ ผ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 19 มีนาคม 2553)
  แจกให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ประจำปี 2553


แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2010, 07:09:01 pm โดย nanthaphak