ขยายเวลารับสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ถึง 30 กันยายน 2562

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 081 441 3288, 02 310 8229

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives) แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ วิชาเอกการจัดการ คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตเอง ณ สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 วันธรรมดา เวลา 09.00 – 16.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 2562 วันธรรมดา เวลา 09.00 – 16.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตุลาคม 2562

เอกสารการรับสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 2 ฉบับ
 • ค่าสมัคร 800 บาท

เวลาเรียน
วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าธรรมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดูงานในประเทศ 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 8 งวด รายละเอียดดังนี้

 • งวดที่ 1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  20,000 บาท
  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตุลาคม 2562
 • งวดที่ 2
  25,000 บาท
  เดือนพฤศจิกายน 2562
 • งวดที่ 3
  25,000 บาท
  เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • งวดที่ 4
  25,000 บาท
  เดือนพฤษภาคม 2563
 • งวดที่ 5
  25,000 บาท
  เดือนสิงหาคม 2563
 • งวดที่ 6
  27,000 บาท
  เดือนพฤศจิกายน 2563
 • งวดที่ 7
  27,000 บาท
  เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • งวดที่ 8
  5,000 บาท
  ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือปรับเปลี่ยนวันเวลา รวมทั้งระยะเวลาการสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 คน

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน ในกรณีไม่สามารถจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ได้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียดกระบวนวิชา

 • หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
  1 หน่วยกิต
  RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  ไม่นับหน่วยกิต
  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  BUS 6001 การบัญชีการเงิน
 • หมวดวิชาแกนบังคับ
  24 หน่วยกิต
  BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
  BUS6012 การจัดการการเงิน
  BUS6013 การจัดการการตลาด
  BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
  BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
  BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
  BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มวิชาการจัดการ
  12 หน่วยกิต
  BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์
  BUS 7104 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
  BUS7102 พัฒนาการแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
  BUS 7103 เทคนิคการวางแผนและควบคุมองค์การ
  BUS 7104 การจัดการองค์การธุรกิจระดับโลก
  BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการองค์การ
 • หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  3 หน่วยกิต
  BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
 • การสอบประมวลความรู้
  ไม่นับหน่วยกิต
  BUS 7097 สอบประมวลความรู้

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 081 441 3288, 02 310 8229

X