ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ
1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ

Read More »
X