โรงเรียนบางปลาม้า

ภาพกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 

X