ซ้อมปริญญา รุ่นที่ 43

ภาพบรรยายกาศการซ้อมรับปริญญา
ในวันที่ 3 มีนาคม 2561
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

X