โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

X