มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดอายุ รับทุกเพศทุกวัย ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญาตรีและปริญญาโท มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติเปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 140 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 129 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
เรียน 144 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคพิเศษ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ คณะเดียว การจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester systme) โดยแบ่งเวลาการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) ภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session)

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (กฎหมาย) เรียนแบบ Block Course คือเข้าชั้นเรียน เรียนครั้งละวิชา แล้วสอบ ในแต่ละวิชาใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร) หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต วุฒิการศึกษานี้ใช้ สมัครเรียนเนติบัณฑิตได้ สอบตั๋วทนายได้ เรียนต่อปริญญาโทได้ทุกสถาบัน หรือใช้สมัครงาน หรือสอบเข้ารับราชการได้ทุกที่ ที่ประกาศรับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต เข้าสมัครสอบ มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาเหมือนภาคปกติทุกประการ

หลักสูตรปริญญาโท
เปิดสอน 2 สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษากำหนดให้ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยสอบผ่านได้คะแนนสะสม (G. P .A) ไม่น้อยกว่า 3.00 การนับระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ให้คำนวณเป็นภาคการศึกษา โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ข ตลอดหลักสูตรรวม 49 หน่วยกิต
ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
เรียนตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn