ประวัติการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน


ศ.ประจำรังสรรค์ แสงสุข
ส.ส.ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร
คุณเกรียงศักดิ์ พิศาลบรรเจิดกุล
ผศ.มานิตย์ เขียวดารา
คุณชัยพร จันทร์เพ็ญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้เสนอให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย
ผู้บริจาคที่ดิน
ผู้ประสานงาน / รองอธิการบดี
ผู้ให้การสนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ

ประวัติการก่อตั้งสาขา


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ตั้ง 99/9 หมู่ 1 ถนนบ่อพลอย – อู่ทอง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
ประวัติความเป็นมา
......... มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
ในปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค" ขึ้นมาโดยจะให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา2546 จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ได้นำเสนอที่ดินที่ บ้านท่าว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2546 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีนับแต่บัดนั้น แต่ด้วยปัญหาเกี่ยวกับที่ดินจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการใด ๆได้ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร สมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนำเสนอที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ของนายเกรียงศักดิ์ พิศาลบรรเจิดกุล คหบดีเจ้าของกิจการเกี่ยวกับอัญมณี ซึ่งกรุณามอบที่ดินดังกล่าวจำนวน 100 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ราบ ติดภูเขา มีถนนสายบ่อพลอย-อู่ทอง ผ่านด้านหน้าห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยประมาณ 800 เมตร ได้มีพิธีรับมอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในวันที่ 7 เมษายน 2547 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในวาระการประชุม ครั้งที่ 4 / 2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 มีมติให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 มีการประชุม ทปม. อนุมัติงบประมาณ จำนวน 21,900,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นจำนวน 1 หลัง ณ สถานที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
......... ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ เขียวดารามาเป็นผู้ประสานงานในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีคนแรกของสาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ณ อาคารไพลิน ชั้นที่ 1 จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมาได้รวมห้องที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นห้องบรรยาย 2 จึงเหลือห้องเรียนเพียง 2 ห้อง และสำนักงาน 1 ห้อง ทั้งนี้การดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายได้รับการสนับสนุน จากนายชัยพร จันทร์เพ็ญ คหบดีเจ้าของ “เหมืองพลอยกาญจน์” เป็นผู้สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนทั้งปวง ต่อมา วันที่ 21 มีนาคม 2549 การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้นเสร็จสิ้นลง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงถือโอกาสย้ายสำนักงาน และระบบการเรียนการสอนทั้งหมดจากอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง- บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ นำทหารจำนวน 30 นาย มาดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ การเรียนการสอนทั้งหมด