เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
3. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
4. สื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
และระบบ #Pre-Degree

X