ขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

นักศึกษาที่ คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, ชื่อภาษาอังกฤษ และที่อยู่ ในระบบไม่ถูกต้องจะทำให้นักศึกาษไม่สามารถสมัครระบบ e-service ได้ นักศึกษาต้องเขึยนคำร้องขอแก้ไข “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” แล้วส่งแบบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานมาที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99 /9 ม.1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

Download
 คำร้องขอแก้ไขประวัตินักศึกษา

X