ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ หน่วยกิตละ 50 บาท
ภาคซ่อม หน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าจัดสอบวิชาละ 60 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#ค่าลงทะเบียน

X