ย้ายคณะได้หรือเปล่า

นักศึกษาสามารถขอย้ายคณะได้โดยต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ #การย้ายคณะ

X