โครงสร้างหลักสูตร คณะนิติศาสตร์

การเทียบโอนหน่วยกิต คณะนิติศาสตร์

[searchandfilter id="5263" ]

รายวิชาที่เทียบโอนได้

รายชื่อวิชาที่เทียบโอนได้ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า โอนได้ 27 หน่วยกิต (9 วิชา) ดังนี้
 • BIO2202 > ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา
 • ENG1001 > ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • ENG1002 > ประโยคและศัพท์ทั่วไป
 • HIS1001 > อารยธรรมตะวันตก
 • POL1100 > รัฐศาสตร์ทั่วไป
 • PSY1001 > จิตวิทยาทั่วไป
 • SCI1003 > วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • THA1001 > ลักษณะการใช้ภาษาไทย
 • THA1003 > การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
เรียนเพิ่มอีก 112 หน่วยกิต ดังนี้
 • + กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต (38 วิชา)
 • + กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (2 วิชา)
 • + วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • + RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3 หน่วยกิต
 • + รวมเป็น 112 หน่ยกิต
ดูรายชื่อกระบวนวิชาได้จากคู่มือปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเรียน
รายชื่อวิชาที่เทียบโอนได้

ปริญญาตรีขึ้นไป โอนได้ 33 หน่วยกิต ดังนี้

 • BIO2202 > ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา
 • ENG1001 > ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • ENG1002 > ประโยคและศัพท์ทั่วไป
 • HIS1001 > อารยธรรมตะวันตก
 • POL1100 > รัฐศาสตร์ทั่วไป
 • PSY1001 > จิตวิทยาทั่วไป
 • SCI1003 > วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • THA1001 > ลักษณะการใช้ภาษาไทย
 • THA1003 > การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
 • วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เรียนเพิ่มอีก 106 หน่วยกิต ดังนี้

 • + กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต
 • + กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • + RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3 หน่วยกิต
 • + รวมเป็น 106 หน่วยกิต

ดูรายชื่อกระบวนวิชาได้จากคู่มือปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเรียน

คณะนิติศาสตร์

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

อนุปริญญา

เทียบโอนได้ 27 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 112 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต
ยกเว้นวิชา RAM1000

ปริญญาตรี

เทียบโอนได้ 33 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 106 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ยกเว้นวิชา RAM1000

โอนย้าย
โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C
หมดสถานภาพ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพหรือ 8 ปีสมัครใหม่ คณะจะเทียบภายหลังการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

อนุปริญญา
เทียบโอนได้ 33 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 96 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปริญญาตรี
เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 78 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอนย้าย
โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C
หมดสถานภาพ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพหรือ 8 ปีสมัครใหม่ คณะจะเทียบภายหลังการสมัคร
X