การโอนย้าย

การโอน – ย้ายระบบการเรียนการสอน

จากส่วนกลาง – ไปส่วนภูมิภาคและจากส่วนภูมิภาค – มาส่วนกลาง

เกณฑ์การโอนย้าย

  • นักศึกษาที่จะโอนย้ายฯ ได้ต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
  • นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ 1.สาขานิติศาสตร์ 2.สาขาการบริหารทั่วไป 3.สาขาสื่อสารมวลชน และ 4.สาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชาที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถโอน – ย้ายเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาโดยให้ดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชา ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
  • ให้ดำเนินการโอน – ย้าย ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับต้องลาออกแล้วสมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอน ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50.- บาท

ขั้นตอนการโอนย้าย

1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น

2. ชำระเงิน 600 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปดำเนินการด้านฐานข้อมูลของแต่ละระบบที่ฝ่ายทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6

3. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดให้โอนย้ายได้ ปีละ 1 ครั้ง นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.0-2310-8610, 0-2310-8626

นักศึกษาสามารถโอนย้ายได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำหน่วยกิตที่สะสมมาเทียบโอนได้ ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

ติดตามข่าวประกาศการโอนย้ายได้ที่ www.kan.ru.ac.th

X