โอนย้ายระบบ
การเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

เกณฑ์การโอนย้าย

เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีการดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
  • นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขานิติศาสตร์ 2. สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ 3. สาขาการสื่อสารมวลชน 4. สาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภาคให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ แล้ว

  • เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือค่าธรรมเนียมโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค
  • นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษาปัจจุบัน เป็นต้นไป

การใช้สิทธิ์สอบซ่อม

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สอบซ่อมของภาคเรียน 2 หรือภาคฤดูร้อน ที่ค้างไว้ให้ดำเนินการดังนี้

  • นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
  • นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาค มาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนของส่วนภูมิภาค

การดำเนินการ

นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) ขอได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1 บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำนวน 600 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ 500 บาท) และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ) กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา 1 – 2 ภาคการศึกษาให้ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6

ให้ดำเนินการ ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดตามข่าวสารการโอนย้ายได้ ที่
  • ปฏิทินการศึกษา
  • www.kan.ru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru
  • Facebook: https://www.facebook.com/sorworporCOP

สรุปเอกสารประกอบ

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com