โอนย้ายระบบ
การเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

เกณฑ์การโอนย้าย

เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีการดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
  • นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขานิติศาสตร์ 2. สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ 3. สาขาการสื่อสารมวลชน 4. สาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภาคให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ แล้ว

  • เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือค่าธรรมเนียมโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค
  • นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษาปัจจุบัน เป็นต้นไป

การใช้สิทธิ์สอบซ่อม

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สอบซ่อมของภาคเรียน 2 หรือภาคฤดูร้อน ที่ค้างไว้ให้ดำเนินการดังนี้

  • นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
  • นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาค มาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนของส่วนภูมิภาค

การดำเนินการ

นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) ขอได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1 บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำนวน 600 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ 500 บาท) และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ) กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา 1 – 2 ภาคการศึกษาให้ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6

ให้ดำเนินการ ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดตามข่าวสารการโอนย้ายได้ ที่
  • ปฏิทินการศึกษา
  • www.kan.ru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru
  • Facebook: https://www.facebook.com/sorworporCOP

สรุปเอกสารประกอบ

X