สถานภาพการเป็นนักศึกษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษามีกําหนด 8 ปี (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคเรียน
ปกติ (ภาค 1 และภาค 2) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) สําหรับนักศึกษา
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เช่น ภาค 1/2564 และภาค 2/2564 ซึ่งไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพไว้ ปัจจุบันยังไม่หมดสถานภาพ
นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค S/2564 ได้ และจะขาดสถานภาพหากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2565 ระบบ
คอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษา
2. การชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะต้องชําระเงินค่า
รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท มีวิธีชําระเงินดังนี้
2.1 ชําระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชําระรายภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยให้เขียนช่องรายการ
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(มร.34) ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์เป็นจํานวนเงิน 150.- บาท (1 ภาค)
หรือ 300.- บาท (2 ภาค) ชําระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณฝ.รามคําแหง 10241
จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือชําระที่สาขาวิทยบริการฯทุกแห่ง ในวันเวลาราชการ
2.2 ชําระเงินพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาค ฤดูร้อน/2564 ทั้งทาง Internet Application และทางไปรษณีย์
✘ กรณีนี้ทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก หากต้องการเรียนต่อ จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้ง หากมีวิชาที่สอบผ่านแล้ว นักศึกษาสามารถขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้
X

akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
xnxx
kamasutra hindi xxx
tabela transformerboard