สถานภาพการเป็นนักศึกษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษามีกําหนด 8 ปี (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคเรียน
ปกติ (ภาค 1 และภาค 2) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) สําหรับนักศึกษา
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เช่น ภาค 1/2564 และภาค 2/2564 ซึ่งไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพไว้ ปัจจุบันยังไม่หมดสถานภาพ
นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค S/2564 ได้ และจะขาดสถานภาพหากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2565 ระบบ
คอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษา
2. การชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะต้องชําระเงินค่า
รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท มีวิธีชําระเงินดังนี้
2.1 ชําระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชําระรายภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยให้เขียนช่องรายการ
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(มร.34) ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์เป็นจํานวนเงิน 150.- บาท (1 ภาค)
หรือ 300.- บาท (2 ภาค) ชําระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณฝ.รามคําแหง 10241
จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือชําระที่สาขาวิทยบริการฯทุกแห่ง ในวันเวลาราชการ
2.2 ชําระเงินพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาค ฤดูร้อน/2564 ทั้งทาง Internet Application และทางไปรษณีย์
✘ กรณีนี้ทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก หากต้องการเรียนต่อ จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้ง หากมีวิชาที่สอบผ่านแล้ว นักศึกษาสามารถขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com