มหาวิทยาลัยรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

สถาบันการศึกษาของรัฐ

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัญญาการดำเนินการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย

ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมาตามบเท่าทุกวันนี้

เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 148 วันที่ 16 กันยายน 2526 (ฉบับพิเศษ หน้า 1 – หน้า3)

Scroll to Top