คำถามที่พบบ่อย – ramkanchanaburi

คำถามที่พบบ่อย

ขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

นักศึกษาที่ คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, ชื่อภาษาอังกฤษ และที่อยู่ ในระบบไม่ถูกต้องจะทำให้นักศึกาษไม่สามารถสมัครระบบ e-service ได้ นักศึกษาต้องเขึยนคำร้องขอแก้ไข “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” แล้วส่งแบบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานมาที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99 /9 ม.1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

Download
 คำร้องขอแก้ไขประวัตินักศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
3. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
4. สื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
และระบบ #Pre-Degree

ต้องเข้าเรียนหรือเปล่า

มหาวิทยาลัยฯ มิได้บังคับให้เข้าชั้นเรียน ไม่มีการเช็คชื่อ อาจจะมีการเช็คชื่อบ้างหรือมีสั่งการบ้าน รายงาน โครงงาน งานวิจัย หรือคะแนนเก็บบ้างถ้าไม่ทำก็ไปสอบปลายภาค 100 % เลยครับ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด)

#ระบบการเรียนการสอน

เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหม

ผู้สมัครสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#เทียบโอนหน่วยกิต

ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ หน่วยกิตละ 50 บาท
ภาคซ่อม หน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าจัดสอบวิชาละ 60 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#ค่าลงทะเบียน

ดูวันสอบได้จากที่ไหนบ้าง

สามารถตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงิน, จากคู่มือลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้
#ตารางสอบไล่ส่วนบุคคล

ย้ายคณะได้หรือเปล่า

นักศึกษาสามารถขอย้ายคณะได้โดยต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ #การย้ายคณะ

โอนย้ายไปส่วนกลาง

ขั้นตอนการโอนย้าย

 1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น

 2. ชำระเงิน 600 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปดำเนินการด้านฐานข้อมูลของแต่ละระบบที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2

 3. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดให้โอนย้ายได้ ปีละ 1 ครั้ง นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.0-2310-8610, 0-2310-8626

นักศึกษาสามารถโอนย้ายได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำหน่วยกิตที่สะสมมาเทียบโอนได้ ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

#การโอนย้าย

บัตรนักศึกษาหาย

กรณีบัตรนักศึกษาหาย ชำชุด หรือมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ นักศึกษาสามารถดำเนินการด้วยตนเองทางไปรษีย์ได้ หรือมาดำเนินการที่สาขาวิทยบริการฯ
#การทำบัตรใหม่

รับบัตรนักศึกษา

สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่นักศึกษาเลือกศูนย์สอบในวันสมัครตรวจสอบได้จากคู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ตามวันเวลาที่กำหนด)

ขอเปลี่ยนที่อยู่

นักศึกษาสามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ในวันที่มาลงทะเบียน หรือ ดำเนินการเองโดย Download แบบฟอร์มและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

1. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสารไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10240

2. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สมาชิกหนังสือพิพม์ข่าวรามคำแหง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10240

ไฟล์แนบ

เปลี่ยนที่อยู่
เปลี่ยนที่อยู่รับข่าวรามคำแหง

การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไป ถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ไม่น้อยกว่า 20 วัน พร้อมทั้งแนบซองจดหมายและจ่าหน้าถึงตัวเอง และสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษา)

X