คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาปริญญาตรี (สว่นภูมภาค)

สมัครแล้วทำอย่างไรต่อ

กำหนดการต่างๆ ดูได้จากปฏิทินการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย
 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้ สวป. http://www.regis.ru.ac.th
เว็บไซต์ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี www.kan.ru.ac.th/download-document/
 • ผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้ “ใบนัดรับบัตรประจำตัวนักศึกษา” ในขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครฯ โดยให้ทำการรับบัตรตามกำหนดการที่แจ้งไว้
 • ผู้ที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ให้ตรวจสอบวันนัดรับบัตร ได้จากเมนู “รับบัตรนักศึกษา” ซึ่งจะปรากฎในขั้นตอนสุดท้ายของสถานะรับสมัครในเว็บไซต์รับสมัคร
ผู้สมัครยังสามารถตรวจสอบวันนัดรับบัตรได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
 • เข้าเว็บไซต์ http://www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/
 • กดปุ่ม “สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (ปุ่มสีน้ำเงิน)
 • ให้เริ่มทำการกรอกข้อมูล “รหัสนักศึกษา” หรือกรอก “ชื่อ” หรือกรอก “นามสกุล” ในช่องที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการค้นหาสักครู
 • หากพบหน้าเว็บไซต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ยังไม่สามารถรับบัตรได้ กรุณารอระบบปรับปรุงข้อมูล โดยขอให้กลับมาตรวจสอบใหม่ถัดไปอีก 3-5 วันทำการ
 • หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบวันนัดรับบัตร ขอให้ตรวจสอบ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, สกุล ว่าเป็นของท่านจริงหรือไม่ และทำการรับบัตรตามวัน และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
 • หมายเหตุ นักศึกษาจะสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะรับบัตรที่หน้าเว็บไซต์ได้ หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดค่าลงทะเบียนรวมกับหนังสือเรียนด้วย แต่นักศึษาสามารถสั่งซื้อตำราเรียนได้ โดยสั่งผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าถึงได้จาก Link นี้ http://www.rupress.ru.ac.th

ในการสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สอบเฉพราะวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดสองสัปดาห์ โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วัน วันละ 2 คาบเวลา

สัปดาห์ที่ 1
วันเสาร์ เช้า (1A) เวลา 09.00 – 11.30 น.
วันเสาร์ บ่าย (1B) เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันอาทิตย์ เช้า (2A) เวลา 09.00 – 11.30 น.
วันอาทิตย์ บ่าย (2B) เวลา 13.00 – 15.30 น.
สัปดาห์ที่ 2
วันเสาร์ เช้า (3A) เวลา 09.00 – 11.30 น.
วันเสาร์ บ่าย (3B) เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันอาทิตย์ เช้า (4A) เวลา 09.00 – 11.30 น.
วันอาทิตย์ บ่าย (4B) เวลา 13.00 – 15.30 น.

วันสอบดูได้จากปฏิทินการศึกษา, หรือ ตารางลงทะเบียนเรียน มร.30 และจากระบบ e-service เข้าถึงได้จาก Link นี้ https://beta-e-service.ru.ac.th/ เลขที่นั่งสอบจะออกก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์

 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
 • ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • ต้องแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำ ให้ติดต่อผู้ประสานงานกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
 • นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
 • นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกควรสมัครเพราะมีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ต้อดำเนินการในระบบ e-service ดังนี้
 • นักศึกษาสามารถเช็คผลสอบได้โดยนับจากวันสอบวันสุดท้าย 40 วัน (ไม่นับวันหยุด)
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา (ดำเนินการตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 • ใช้รัหส e-service เข้าเรียน Cyber Classroom
 • ดูวิธีการใช้งาน e-service ได้จาก link นี้ วิธีการใช้งาน
 • สมัคร e-servcie
ไม่มีจำหน่ายเป็นเล่มแล้ว นักศึกษาควร Download ระเบียบการและคู่มือสมัคร เก็บไว้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนเรียนจบหลักสูตร เช่น ดูรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียน, จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน, ศึกษาระเบียบต่าง ๆ เช่น การเข้าสอบ, การขอเปลี่ยนชื่อ, การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่, ดูเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะต่าง ๆ เป็นต้น Download ได้ที่ www.kan.ru.ac.th/download-document/

การลงทะเบียนเรียน

สถานภาพการเป็นนักศึกษามีกําหนด 8 ปี (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคเรียน
ปกติ (ภาค 1 และภาค 2) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

 • กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)
 • นักศึกษา รหัส 55-59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
 • นักศึกษา รหัส 60XX ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ าซ้อน โดยไม่ต้องเขียนค าร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
 • ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ 9 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ทั้งฉบับจริง และฉบับสำเนาได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากระบบ e-Service ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/

หมายเหตุ

 • ใบเสร็จฯฉบับจริง ที่ Printจากระบบ e-Service กด Print ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ใบเสร็จฯฉบับสำเนา กด Print จากระบบ e-Service ได้ไม่เกิน 100 ครั้ง
 • หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จฯฉบับจริง ไม่ต้อง Print ออกมา
 • เมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว จะยังไม่สามารถ Print ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนออกมาได้ในทันที โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดวันที่สามารถเริ่มพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภายหลัง

การลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไป จะลงทะเบียนเรียนทาง Application Ru Region (ลงทะเบียนเรียนทาง Application ส่วนภูมิภาค) ให้นักศึกษา Downloaad แอปพลิเคชั่น Ru Region เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชั่น ของส่วนภูมิภาค ทาง App Store สำหรับระบบ iOS และทาง Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) นักศึกษาสามารถชำระเงินโดยระบบ QR code ผ่าน Mobile banking , เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-11 ทุกสาขา), หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

 • 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 3 ภาคเรียน
 • ภาคเรียนหลัก คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
 • ภาคเรียนเสริม คือ ภาคฤดูร้อน (Summer หรือใช้อักษรย่อ S)
 • นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 แต่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน(S)หรือไม่ก็ได้(ไม่บังคับ)
 • นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคหลัก(ไม่นับภาค S) เช่น ลงทะเบียนล่าสุด 1/63 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63, 1/64 ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 ได้ (ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 อีก จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาอัตโนมัติ)
 • ลืมลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร ? ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 ภาคหลัก ก็รอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้เลย
 • การลงทะเบียนสอบซ่อม : ถ้าสอบตกในภาคเรียนที่ 1 ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ถ้าสอบตกภาคเรียนที่ 2 จะต้องรอไปลงทะเบียนสอบซ่อมรวมกับวิชาที่สอบตกในภาคฤดูร้อน เรียกว่า “สอบซ่อมภาค 2, S /256X”

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิด หรือต้องการเปลี่ยนกระบวนวิชา สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการ บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (สับเปลี่ยนกระบวนวิชา) กำหนดการดูได้ในปฏิทินการศึกษาของภาคเรียนนั้น ๆ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ (ทำผ่านระบบ e-servcie) https://beta-e-service.ru.ac.th

 • ลงทะเบียนวิชาผิด ให้สับเปลี่ยนวิชา จะบอกเลิกอย่างเดียวไม่ได้
 • ลงขาด ลงไม่ครบ สามารถบอกเพิ่มวิชาได้
 • ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายให้ดี เพราะจะมีทั้ง จ่ายเพิ่ม (ส่วนต่าง) / ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / ได้เงินคืน (ส่วนต่าง)

การฟังบรรยาย

การฟังบรรยายวิชาต่าง ๆ จะถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านระบบ Cyber Classroom Ru เข้าถึงได้จาก link นี้ http://cyberclassroom.ru.ac.th/
ก่อนเข้าใช้บริการ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ e-service ของนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://e-service.ru.ac.th หรือ

สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถดำเนินการขอใบรับรองผลสำเร็จการศึกษาได้ 2 กรณีคือ ด้วยตนเองหรือผู้ดำเนินการแทน และทางไปรษณีย์

ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผู้ดำเนินการแทน

 • ชำระค่าธรรมเนียม ภาษาอังกฤษ ชุดละ 100 บาท หรือภาษาไทย ชุดละ 100 บาท หรือทั้ง 2 แบบ 200 บาท ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (รหัส 2514-2525 มีเฉพาะภาษาอังกฤษและต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำจำนวน 1 รูปเป็นรูปสวมชุดครุย)
 • นำใบเสร็จค่าธรรมเนียมไปติดต่อที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฯ 10240

ดำเนินการทางไปรษณีย์

 • ส่งค่าธรรมเนียมเป็นธนาณัติไปรษณีย์ ภาษาไทย ชุดละ 100 บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ 100 บาท หรือทั้ง 2 แบบ 200 บาท สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ” (รหัส 2514-2525 มีเฉพาะภาษาอังกฤษและต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สีหรือขาวดำจำนวน 1 รูปเป็นรูปสวมชุดครุย)
 • เขียนรายละเอียดต่อนี้ลงในกระดาษ ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา คณะ สาขาวิชา ระบุการขอรับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 แบบ, ที่อยู่ที่รับเอกสารส่งกลับ, ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฯ 10240

ดำเนินการทางไปรษณีย์
 • กรอกแบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯ และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา เป็นธนาณัติ 1,250 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท, ค่าหนังสือสำคัญรับรองผลการศึกษา(transcript) 100 บาท และค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท) สั่งจ่าย หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
 • ถ่ายรูปหน้าตรง สีหรือขาวดำ สวมครุยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแถบสีให้ถูกต้องตามคณะที่จบ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวนักศึกษา ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฯ 10240
Scroll to Top