หน่วยงานของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

www.kan.ru.ac.th
LINE ID : @rukan
Facebook.com/rukanburi
034 581 009, 034 581 090

คณะที่เปิดสอน (ส่วนภูมิภาค)

คณะรัฐศาสตร์

ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) แผนการบริหารรัฐกิจ (Plan C)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

คณะรัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
สาขาวิชานิติศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration : B.B.A) สาขาการจัดการ
ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Communication Arts and Digital Media) B.A. (Communication Arts and Digital Media

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นเป็นหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม-จริยธรรม ทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะเชิงเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

คณะสื่อสารมวลชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวป.

สวป.

แผนที่และการเดินทาง

Google Map

สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

Scroll to Top