การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 –  ประกาศ กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567…..คลิก
         – คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน …..คลิก
         – คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละลักษณะการกู้ยืม
              (1) ลักษณะที่ 1 (ขาดแคลนทุนทรัพย์) …..คลิก
              (2) ลักษณะที่ 2 (ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ) …..คลิก
              (3) ลักษณะที่ 3 (ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนฯ) …..คลิก

     –  คุณสมบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 …..คลิก

      –  ประกาศ คณะ สาขาวิชา และหลักสูตรที่สามารถยื่นขอกู้ยืมได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2567 ในระบบ DSL หรือ ใน App “กยศ.Connect” …..คลิก

     –  ปฏิทินกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง …..คลิก


     ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

     ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนขอกู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย
             – นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมจะต้องดำเนินการลงทะเบียนขอกู้ยืมใน Google Form ที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2567
           
 – กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารต่อไปนี้ ลงใน Google Form
               (1) แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
               (2) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของ ม.รามคำแหง
               (3) หลักฐานการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) จำนวน 1 กิจกรรม (ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง) (**ต้องมี)

     >>>> ลิงค์ Google Form  (ขั้นตอนที่ 1 ) สำหรับการลงทะเบียนขอกู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย
              สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
                   
>>>>> ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมฯ
              – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสที่ขึ้นด้วย 67…) …….คลิกเพื่อลงทะเบียน 
              – นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64..- 66..) ……..คลิกเพื่อลงทะเบียน 

              สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาบริการฯ 23 จังหวัด
                    >>>>> ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมฯ               – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสที่ขึ้นด้วย 67…) …….คลิกเพื่อลงทะเบียน 
              – นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64..- 66..) ……..คลิกเพื่อลงทะเบียน 

     ขั้นตอนที่ 2 การยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบการกู้ยืมแบบดิจิทัล (ระบบ DSL) ของ กยศ.
      >>> ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL หรือในแอป กยศ.Connect ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากกองทุนอยู่ระหว่างการปรับปรุงกรอบการให้กู้ยืมชั่วคราว ทั้งนี้ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบดูในระบบเป็นระยะๆ ถ้าบันทึกได้ให้รีบดำเนินการบันทึกภายในระยะเวลาที่กำหนด
              – นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมนอกนอกจะลงทะเบียนขอกู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย (ขั้นตอนที่ 1) แล้ว จะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบการกู้ยืมแบบดิจิทัล (DSL) ได้ 2 ช่องทาง คือ
                 กรณีที่ 1 เข้าระบบขอกู้ยืมได้ที่เว็บไซต์ของ กยศ. www.studentloan.or.th >>> ระบบการให้กู้ยืมของนักเรียน/นักศึกษา หรือ
                 กรณีที่ 2 โหลดแอปพลิเคชั่น “กยศ.Connect” ได้ที่ Play Store (andriod) หรือ App Store (ios)
               – นักศึกษาที่ขอกู้ยืมสามารถเข้าไปยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 29 กรกฎาคม 2567 โดยต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ DSL ได้แก่
                 (1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  ของ (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)  >>> ดาวน์โหลดเอกสาร                        – ผู้กู้ยืม (นักศึกษา)
                       – บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม)/ผู้ปกครอง
                       – คู่สมรส (ถ้ามี)
                 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                       – ผู้กู้ยืม (นักศึกษา)
                       – บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม)/ผู้ปกครอง
                       – คู่สมรส (ถ้ามี)
                 (3)  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว
                       (3.1) กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานรับรอง)
                       (3.2) กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร รับจ้างทั่วไป เป็นต้น หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้ใช้ กยศ.102 (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน) โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเป็นผู้รับรองรายได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   >>> ดาวน์โหลด กยศ.102
    *** หมายเหตุ : 1. กรณีบิดา มารดา หย่าร้าง หรือแยกทางกัน ให้กรอกข้อมูลของบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษา
                      2. ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่ได้หมายถึงบิดา หรือมารดา กล่าวคือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือเป็นผู้ปกครองของนักศึกษา เช่น บิดา มารดา เสียชีวิตทั้งคู่ หรือแยกทางหรือหย่าร้างกันโดยไม่ได้มีการติดต่อกันเลย

     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการแจ้งผลการอนุมัติให้ทำสัญญากู้ยืมผ่านทาง e-mail
                        นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ที่ได้ดำเนินการขอกู้ยืมทั้ง 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติ , รายละเอียดการจัดทำสัญญากู้ยืม , การทำแบบเบิกเงินกู้ยืม และการจัดส่งสัญญากู้ยืม ผ่านทาง e-mail ( mail ที่ใช้ Login ตอนลงทะเบียนใน Google Form ของมหาวิทยาลัย) ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567
 
            **** หมายเหตุ : 1. ต้องดำเนินการยื่นขอกู้ยืมทั้ง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนยื่นกู้กับทางมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 2 ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ DSL ถ้าไม่ทำทั้ง 2 ขั้นตอน มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
                            2. นักศึกษาสามารถดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนไปพร้อมๆ กันได้เลย โดยไม่ต้องรอดำเนินการในช่วงก่อนระบบปิด เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม พร้อมยืนยันข้อมูลผ่านระบบเพื่ออนุมัติให้กู้ยืมพร้อมแจ้งผลทาง e-mail 


Scroll to Top