กยศ

กองทุน กยศ.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มา
จากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเงินกองทุนเงินเพื่อการศึกษา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาสมัครส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 1 และไม่เป็นนักศึกษา Pre – Degree
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา/ผู้ปกครอง คู่สมรส) และ
  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท
 • ไม่เป็นผู้เคยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 • ไม่ทำางานประจำในระหว่างการศึกษา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่
  เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หากได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอื่น หรือสถาบันต่าง ๆ ยังมีสิทธิขอกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นได้
 • หากดำเนินการกู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษาที่สมัครแล้วจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มีสัญชาติไทย

วิธีการขอกู้ยืมเงิน

 • ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงขอกู้ยืมฯ ในวันที่สมัครเรียน

หลักฐานประกอบคำขอ

 • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ)
 • หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว(พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรอง)
 • สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาใบนัดรับบัตรนักศึกษา
 • ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 (ปีการศึกษาที่สมัคร )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ

☆ กรณีนักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) และในสัญญากู้ยืมต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม ถ้าผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ให้เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม อย่างละ 1 ฉบับ

☆ การเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองด้วยลายมือของเจ้าของเอกสารเท่านั้นและการรับรองจะต้องเซ็นรับรองให้เหมือนกับที่ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน บัตรประชาชนจะต้องยังไม่หมดอายุ

☆ เอกสารสัญญากู้ยืมห้ามใช้ลิควิด (หมึกขาว) เด็ดขาด ในกรณีที่เขียนผิดให้ทำการขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อลงนามกำกับจุดที่ผิดเท่านั้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  02 310 8080

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn