กยศ

กองทุน กยศ.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มา
จากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเงินกองทุนเงินเพื่อการศึกษา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาสมัครส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 1 และไม่เป็นนักศึกษา Pre – Degree
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา/ผู้ปกครอง คู่สมรส) และ
  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท
 • ไม่เป็นผู้เคยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 • ไม่ทำางานประจำในระหว่างการศึกษา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่
  เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หากได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอื่น หรือสถาบันต่าง ๆ ยังมีสิทธิขอกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นได้
 • หากดำเนินการกู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษาที่สมัครแล้วจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มีสัญชาติไทย

วิธีการขอกู้ยืมเงิน

 • ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงขอกู้ยืมฯ ในวันที่สมัครเรียน

หลักฐานประกอบคำขอ

 • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ)
 • หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว(พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรอง)
 • สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาใบนัดรับบัตรนักศึกษา
 • ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 (ปีการศึกษาที่สมัคร )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ

☆ กรณีนักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) และในสัญญากู้ยืมต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม ถ้าผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ให้เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม อย่างละ 1 ฉบับ

☆ การเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองด้วยลายมือของเจ้าของเอกสารเท่านั้นและการรับรองจะต้องเซ็นรับรองให้เหมือนกับที่ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน บัตรประชาชนจะต้องยังไม่หมดอายุ

☆ เอกสารสัญญากู้ยืมห้ามใช้ลิควิด (หมึกขาว) เด็ดขาด ในกรณีที่เขียนผิดให้ทำการขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อลงนามกำกับจุดที่ผิดเท่านั้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  02 310 8080

X