หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในมหวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาควรทราบ เพื่อติดต่อประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนเรียนต้องติดต่อที่ สวป., การเทียบโอนหน่วยกิตติดต่อที่คณะ, การทำบัตรนักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายทำบัตร เป็นต้น.

คณะต่าง ๆ

เป็นเว็บไซต์ของคณะที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ หรือติดตามงาน เช่น ปรึกษาเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต, สอบถามเรื่องหลักสูตร, การแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)

เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทะเบียนเรียนต่าง เช่น การลงทะเบียนเรียน, การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชา, การขอ Transcript, การขอหนังสือสำคัญต่าง ๆ , การทำบัตรนักศึกษาใหม่, แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ปฎิทินการศึกษา, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

e-service

e-service เป็นระบบที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเช็คผลสอบได้โดยนับจากวันสอบวันสุดท้าย 45 วัน (ไม่นับวันหยุด) ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ e-Services http://beta-e-service.ru.ac.th พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา (ดำเนินการตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด), เช็คเลขที่นั่งสอบ (ก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์)

เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานักศึกษาควรเข้าดู เช่น มีคำถาม-มีคำตอบ เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากส่วนกลาง, ภาวะการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเข้ากรอกข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ เป็นต้น

Scroll to Top