ปฏิทินการศึษา

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2566

9 – 13 พ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2566 ทาง Internet และ Application
15 พ.ย. 2566 ถึง 6 ธ.ค.2566 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
29 พ.ย. 2566 ถึง 5 มี.ค. 2567 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธ.ค. 2566 – 17 มี.ค. 2567 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ตามตารางเรียน
5 – 9 ม.ค. 2567 ลงทะเบียนสอบซ่อม ของ ภาค 1/2566 ทาง Internet และ Application
3 – 4 ก.พ. 2567 สอบซ่อมของภาค 1/2566
10 – 11 ก.พ. 2567 สอบซ่อมของภาค 1/2566
19 – 22 ก.พ. 2567 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค2/2566 ทาง Internet
30 – 31 มี.ค.2567 วันสอบไล่ ภาค 2/2566
6 – 7 เม.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาค 2/2566

ภาคฤดูร้อน 2566

1 – 5 เม.ย.2567 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2566 ทาง Internet และ Application
3 – 8 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
22 – 24 เม.ย. 2567 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน 2566 ทาง internet

Download

ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2566
ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม

Scroll to Top