ปฏิทินการศึษา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

9 – 13 พ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2566 ทาง Internet และ Application
15 พ.ย. 2566 ถึง 6 ธ.ค.2566 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
29 พ.ย. 2566 ถึง 5 มี.ค. 2567 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธ.ค. 2566 – 17 มี.ค. 2567 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ตามตารางเรียน
5 – 9 ม.ค. 2567 ลงทะเบียนสอบซ่อม ของ ภาค 1/2566 ทาง Internet และ Application
3 – 4 ก.พ. 2567 สอบซ่อมของภาค 1/2566
10 – 11 ก.พ. 2567 สอบซ่อมของภาค 1/2566
19 – 22 ก.พ. 2567 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค2/2566 ทาง Internet
30 – 31 มี.ค.2567 วันสอบไล่ ภาค 2/2566
6 – 7 เม.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาค 2/2566

ภาคฤดูร้อน 2566

1 – 5 เม.ย.2567 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2566 ทาง Internet และ Application
3 – 8 เม.ย. 2567 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
22 – 24 เม.ย. 2567 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน 2566 ทาง internet
29 เม.ย. – 28 พ.ค. 2567 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 – 2 มิ.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
8 – 9 มิ.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ภาค 1 ปีการศึกษา 2567

31 – พ.ค. 6 มิ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
31 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2567 ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 ทาง Internet และทาง App “RU REGION”
20 – 21 มิ.ย. 2567 ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 ล่าช้า (มีค่าปรับ)
2 ก.ค. – 30 ก.ย.2567 เริ่มบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom RU ห้อง Campus 1 ถึง 4
6 ก.ค. – 20 ต.ค. 2567 บรรยายสรุป วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ระบบ Cyber Classroom RU ห้อง ROOM1, ROOM2, ROOM3
1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2567 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤูร้อน 2566 ทาง Internet และทาง App “RU REGION”
31 ส.ค. – 1 ก.ย 2567 วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2566
7 – 8 ก.ย. วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2566
2 – 5 ก.ย. 2567 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2567 ดำเนินผ่านทางระบบ e-service
2 – 3 พ.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาค 1/2567
9 – 10 พ.ย. 2567 วันสอบไล่ ภาค 1/2567

Download

ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2567
ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
สอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2566
ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม

Scroll to Top