ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค” ขึ้นมาโดยจะให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา 2546 จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ได้นำเสนอที่ดินที่ บ้านท่าว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2546 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีนับแต่บัดนั้น แต่ด้วยปัญหาเกี่ยวกับที่ดินจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการใด ๆได้ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนำเสนอที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ของนายเกรียงศักดิ์ พิศาลบรรเจิดกุล คหบดีเจ้าของกิจการเกี่ยวกับอัญมณี ซึ่งกรุณามอบที่ดินดังกล่าวจำนวน 100 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ราบ ติดภูเขา มีถนนสายบ่อพลอย-อู่ทอง ผ่านด้านหน้าห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยประมาณ 800 เมตร ได้มีพิธีรับมอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในวันที่ 7 เมษายน 2547 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 มีมติให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 มีการประชุม ทปม. อนุมัติงบประมาณ จำนวน 21,900,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นจำนวน 1 หลัง ณ สถานที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ณ อาคารไพลิน ชั้นที่ 1 จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนชั่วคราว การดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายได้รับการสนับสนุน จากนายชัยพร จันทร์เพ็ญ คหบดีเจ้าของ “เหมืองพลอยกาญจน์” เป็นผู้สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนทั้งปวง วันที่ 21 มีนาคม 2549 การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้นเสร็จสิ้นลง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงถือโอกาสย้ายสำนักงาน และระบบการเรียนการสอนทั้งหมดจากอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง- บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com