Pre-Degree

เป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ายังไม่ได้สังกัดคณะใด เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ของคณะที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยที่น้องๆ จะต้องใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 มาสมัคร และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน. จากนั้นเมื่อน้องๆ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้วก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้

พรีดีกรีเหมาะสมสำหรับน้อง ๆ นักเรียนอยู่ ม.ปลาย (หรือเทียบเท่า) ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เพื่อจะได้จบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เร็วขึ้น ทำให้มีโอกาสในชีวิตที่เร็วกว่าเพื่อนที่เรียนแบบปกติ

ค้นหาตัวตน

การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเวลาค้นหาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการเรียน และระบบพรีดีกรี เป็นการเรียนสะสมรายกระบวนวิชา ยังไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง หากนักศึกษายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคณะใด ก็ใช้ช่วงเวลานี้ค้นหาตัวเองโดยเรียนเก็บรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปก่อนก็ได้ เมื่อจบ ม.6 แล้วถึงเวลานั้นอาจค้นพบตัวเองและเลือกเรียนคณะที่ถูกใจได้ ไม่ต้องเสียเวลามาย้ายคณะภายหลัง

ระบบพรีดีกรี และ ปริญญาตรี ต่างกันอย่างไร

การเรียนระบบพรีดีกรี กับ การเรียนปริญญาตรี เหมือนกันเกือบทุกประการ คือ นักศึกษาพรีดีกรีเลือกสะสมหน่วยกิตได้ทุกสาขาวิชา ใช้กำหนดการในปฏิทินการศึกษาเดียวกัน เรียนเนื้อหาเดียวกัน เรียนห้องเดียวกัน ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาพรีดีกรีต้องดูและตัวเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งการวางแผนลงทะเบียนเรียน การสอบ ซึ่งจะต้องมีการแบ่งเวลาการเรียนทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างดี ค่าลงทะเบียนจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะที่เปิดสอน

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ค่าใช้จ่ายจาก พรีดีกรี สู่ ปริญญาตรีเต็มตัว

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่าแล้ว ก็คือ ต้องมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี (ประมาณ 4,xxx บาท)
ค่าขอ Transcript เพื่อนำมาเทียบโอนหน่วยกิต 50 บาท
ค่าเทียบโอนหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 50 บาท) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาเรียนเก็บหน่วยกิตไว้ 60 หน่วยกิต ก็คูณ 50 (60×50 = 3,000 บาท) สามารถชำระได้ภายหลังโดยไม่มีค่าปรับภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัครเรียน
แม้ว่ารอยต่อระหว่าง Pre-Degree กับ ปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเทียบกับเวลาแล้วมันคุ้มค่าแน่นอน กับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การค้นพบตัวเองได้เร็วจะทำให้เราเริ่มต้นชีวิตได้ก่อนใคร ความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
Pre-Degree

สรุป Pre-Degree

ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าสมัคร
ยังไม่สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง
เรียนสะสมหน่วยกิตยังไม่ได้รับปริญญา
ห้ามเรียนหมด เก็บไว้ ตอนสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

ข้อควรทราบ

เพื่อให้การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครจะขอสำเร็จการศึกษาได้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 เช่น เดียวกับนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่ 2 รหัสขึ้นไป คือ ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ในภาคที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และต้องสอบได้อักษรระดับคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 16.7 คือ A B+ B C+ C D+ D และข้อ 16.5.5 คือ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้

เอกสารสารประกอบการสมัคร Pre-degree
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปก)
วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ยังไม่หมดอายุ)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
ถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับขนาด A4 เท่านั้น
Scroll to Top