Pre-Degree ?

เป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยที่น้องๆ จะต้องใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 มาสมัคร และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน. จากนั้นเมื่อน้องๆ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้วก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

ดีต่อใจ ดีต่ออนาคต

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เมื่ออายุยังน้อย เพราะได้เก็บหน่วยกิตสะสมไว้พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปด้วยไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก่อนแล้วค่อยมาสมัคร สามารถเรียนไปพร้อมกันได้เลย และไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่ เพราะไม่ได้บังคับเข้าเรียน นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเอง หรือดูวีดิโอคำบรรยายย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ได้ และเมื่อได้ลองเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่คณะที่ตนเองถนัด ผู้เรียนสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรียนในคณะอื่นแทนได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครเรียนใหม่ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะต้นทุนค่าเล่าเรียนต่ำ แต่ให้ผลกำไรในแง่ของความสำเร็จทางการศึกษาเร็วเมื่ออายุยังน้อย

Read More

student

การสมัคร

สมัครด้วยตน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ และสมัครทาง Online

วิธีการเรียน

ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดอายุ รับทุกเพศทุกวัย ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ช่องทางการเรียนมี 3 ช่องทางดังนี้

  • ศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านหนังสือ
  • เรียน online ที่ cyberclass room
  • ฟังคำบรรยายย้อนหลังที่ M-learning

การเรียน

การเรียนระบบ Pre-degree ก็เหมือนกับการเรียนปริญญาตรีภาคปกติ เป็นการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้าแบบไม่รับปริญญา กำหนดการต่างๆ เช่น วันสอบ วันลงทะเบียน เนื้อหาวิชาที่เรียนก็เหมือนกัน ข้อสอบชุดเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนก็คนเดียวกัน แตกแตกต่างกันที่ ค่าธรรมเนียม, และยังต้องเหลือหน่วยกิตไว้สำหรับการสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเต็ม อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 140 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 129 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
เรียน 144 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

คณะสื่อสารมวลชน

ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจ

ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติศาสตร์

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

หลักฐานการสมัคร

ค่าสมัครเรียน

ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาสามารถเลือกศูนย์สอบใกล้บ้านได้ ส่วนภูมิภาคมีศูนย์สอบให้เลือก 40 แห่ง ดังนี้
X