ปรัชญา ปณิธาน – ramkanchanaburi

ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนางานบริการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

ปณิธาน (will)
เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดภาคตะวันตกของไทย โดยมุ่งกระจายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนทุกภาคส่วน
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อไปรับใช้ท้องถิ่นของตน

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

X