ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนางานบริการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

ปณิธาน (will)
เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดภาคตะวันตกของไทย โดยมุ่งกระจายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนทุกภาคส่วน
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อไปรับใช้ท้องถิ่นของตน
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
X

akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
xnxx
kamasutra hindi xxx
tabela transformerboard