หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาเอก

ปรัชาญาและปณิธานของหลักสูตร
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยให้แก่วงการวิชาการและอำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี