นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่สมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สามารถกดรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้แล้วที่ SCB EASY APP

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (กดรับไม่เกินเดือนธันวาคม 2566)

โครงการศึกษา นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 12 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับทุกวัน จนถึง ตุลาคม 2566 (เปิดเรียนเทอม2/2566)49

โปรด Scan QR CODE หรือกดปุ่มด้านล่าง เพื่อตอบแบบสำรวจ ควาความต้องการ

คาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของ สวป. ประจำปี 2567

ผลการเทียบโอน

นักศึกษาคณะบริหารธุริจที่สมัครเรียนทาง online และใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 สามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ หากพบรายชื่อนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับไฟล์ผลการเทียบโอนได้ที่ LINE ID : @rukan

Blog RUKAN

Blog

ONE BOX

สำหรับเก็บไฟล์เอกสารสำคัญ เช่น ใบรับรองทางการศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) ไฟล์งานต่าง ๆ ฯลฯ โดยนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานได้
Read More

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน
Read More

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป
Read More

การฟังคำบรรยาย, การดูตารางเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบัน

ปฏิทินการศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99/9 ม.1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
14.311946, 99.519019

LINE ID: rukan

ติดต่อสอบถาม

034 581 009, 034 581 090
www.kan.ru.ac.th
LINE ID : @rukan
Facebook : rukanburi

Scroll to Top