เข้าเว็บไซด์ หน้าหลัก
 
ข่าวรับสมัคร ปริญญาตรี ปี2559
ข่าวรับสมัคร ปริญญาโท ปี2559
1.ภาคปกติ 1.ประกาศรับสมัครปริญญาตรีภูมิภาค แบบไม่เทียบโอน 1.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2559
  2.ประกาศรับสมัครปริญญาตรีภูมิภาค แบบเทียบโอน 2.สมัคร Online (ชำระเงินกับธนาคาร หรือ ที่สาขาฯ) กดที่นี
  3.ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอโอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) ภูมิภาค 3.ดาวโหลดใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ กดที่นี่
  4.ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)  
 
ข่าวรับสมัคร ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ข่าวรับสมัคร ปริญญาโท โครงการพิเศษ
2.โครงการพิเศษ 1.ประกาศรับสมัครปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 (รอประกาศ) 1.ประกาศรับสมัครปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 (รอประกาศ)
  2.เปิดสำรวจ ผู้สนใจศึกษาปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 2.เปิดสำรวจ ผู้สนใจศึกษาปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่2

 

เข้าเว็บไซด์ หน้าหลัก