ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตรนักศึกษา

KAN
November 1, 2017
0
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครในปีการศึกษา 2560 และเลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี มาติดต่อรับบัตรได้ในวันที่ 11 - 12 พ.ย. 2560

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาเอก

ปรัชาญาและปณิธานของหลักสูตร
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยให้แก่วงการวิชาการและอำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ