เข้าเว็บไซด์ หน้าหลัก
 
ข่าวรับสมัคร ปริญญาตรี ปี2559
ข่าวรับสมัคร ปริญญาโท ปี2559
1.ภาคปกติ 1.ประกาศรับสมัครปริญญาตรีภูมิภาค แบบไม่เทียบโอน 1.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2559
  2.ประกาศรับสมัครปริญญาตรีภูมิภาค แบบเทียบโอน 2.สมัคร Online (ชำระเงินกับธนาคาร หรือ ที่สาขาฯ) กดที่นี
  3.ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอโอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) ภูมิภาค 3.ดาวโหลดใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ กดที่นี่ (New)
  4.ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) 4.ประกาศ กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาค1/2559
 
ข่าวรับสมัคร ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ข่าวรับสมัคร ปริญญาโท โครงการพิเศษ
2.โครงการพิเศษ 1.ประกาศรับสมัครปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 (เปิดแน่นอน New))  
  2.เปิดสำรวจ ผู้สนใจศึกษาปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5  
  3.ดาวโหลดตารางบรรยาย ได้ที่นี่ (New) ..........ประกาศแจ้ง ปิดการรับสมัคร โครงการปริญญาโท นิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 .......
  4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (New)  
  5. สถิติผู้ลงชื่อสนใจเข้าสมัคร กดที่นี่(New)  

 

เข้าเว็บไซด์ หน้าหลัก