หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์ เอกวิชาบริหารรัฐกิจ
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ระบบ Pre – Degree

 

 

ปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

 

 

ปริญญาเอก

ปรัชาญาและปณิธานของหลักสูตร
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยให้แก่วงการวิชาการและอำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์