ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี

นายนันทภัค ไม้หอม
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ จ. กาญจนบุรี

นางสาวศิรณัฎฐ์ เทอดกิติวรางค์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวสมพร นิยมทรัพย์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายวิรชัย คำภิมาบุตร
หัวหน้างานสารสนเทศ
นายตรัยรัตน์ ทองนุ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา คงทน​
นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายพีระ พุทธรักษา
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นางสาวปริยาพร พยัคฆวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ จริตดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชลัชกร ปานดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวน้ำทิพย์ จินมิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารและปฏิบัติงาน
นายเจริญ ปลอดโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายทิวา ไวยิ่งยุทธ
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ธรรมนิตย์สกุล
พนักงานสถานที่
Scroll to Top