ผู้บริหารและบุคลากร – ramkanchanaburi

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Prof.pramote

รศ.ประโมทย์ จารุนิล
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา

นายนันทภัค ไม้หอม
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวศิรณัฎฐ์ เทอดกิติวรางค์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวสมพร นิยมทรัพย์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายวิรชัย คำภิมาบุตร
หัวหน้างานสารสนเทศ
นายตรัยรัตน์ ทองนุ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา คงทน​
นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายพีระ พุทธรักษา
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นางสาวน้ำทิพย์ จินมิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารและปฏิบัติงาน
นางสาวทัศนีย์ จริตดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอาทิจจลักษณ์ ปานดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปริยาพร พยัคฆวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายทิวา ไวยิ่งยุทธ
พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญ ปลอดโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ธรรมนิตย์สกุล
พนักงานสถานที่
X