ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาญ ทองประยูร
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน
อิธีการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายนันทภัค ไม้หอม
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ จ. กาญจนบุรี

นางสาวศิรณัฎฐ์ เทอดกิติวรางค์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวสมพร นิยมทรัพย์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายวิรชัย คำภิมาบุตร
หัวหน้างานสารสนเทศ
นายตรัยรัตน์ ทองนุ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา คงทน​
นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายพีระ พุทธรักษา
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นางสาวน้ำทิพย์ จินมิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารและปฏิบัติงาน
นางสาวทัศนีย์ จริตดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอาทิจจลักษณ์ ปานดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปริยาพร พยัคฆวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายทิวา ไวยิ่งยุทธ
พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญ ปลอดโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ธรรมนิตย์สกุล
พนักงานสถานที่
Scroll to Top