รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี และระบบ Pre-Degree

ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดอายุ รับทุกเพศทุกวัย ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน

ปฏิทินการรับสมัคร

ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

May 1, 2023

สมัครทาง internet

วันที่ 1 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th

May 1, 2023
May 18, 2023

สมัครด้วยตนเอง

(ครั้งที่ 1) วันที่ 18 – 21 พ.ค. 2566 รับสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

May 18, 2023
June 29, 2023

สมัครด้วยตนเอง

(ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มิ.ย. ถึง วันที่ 2 ก.ค. 2566 รับสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

June 29, 2023
July 3, 2023

ปฐมนิเทศ

3 กรกฎาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

July 3, 2023

คณะที่เปิดสอน

หลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาสามารถใช้เวลาเรียนให้จบการศึกษาเร็วกว่าหรือช้ากว่าที่กำหนดก็ได้ โดยนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องได้ถึง 8 ปีการศึกษา(สำหรับหลักสูตร 4 ปี) คำว่า “อย่างต่อเนื่อง” หมายถึงมีการลงทะเบียนเรียนติดต่อกันเพื่อคงสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ ไม่ให้ขาดสถานภาพจนกว่าจะเรียนจบจริงๆ

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 140 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 126 หน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต

คณะสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
เรียน 126 หน่วยกิต

ระเบียบการรับสมัคร ป.ตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2566 (ฉบับเต็ม)เปิดดาวน์โหลด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
คณะรัฐศาสตร์

ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) แผนการบริหารรัฐกิจ (Plan C)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

คณะบริหารธธรุกิจ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration : B.B.A) สาขาการจัดการ
ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติศาสตร์

ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
สาขาวิชานิติศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

คณะสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Communication Arts and Digital Media) B.A. (Communication Arts and Digital Media

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นเป็นหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม-จริยธรรม ทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะเชิงเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

การเรียนการสอน

ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) *ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา ดั้งนั้นโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคจึงเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าห้องฟังบรรยาย วันสอบก็เป็นวันเสาร์ – อาทติย์ และมีศูนย์สอบให้เลือกทั่วประเทศ 41 ศูนย์สอบ *ยกเว้นกรุงเทพฯ , การลงทะเบียนเรียนก็ทำผ่านทาง Internet หรือ Mobile App และมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ดังนี้ช่องทางต่อไปนี้

ศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านหนังสือ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ฟังบรรยายสดผ่าน cyberclassroom (วันบรรยายวัน จันทร์ – ศุกร์ บรรยายตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ )
ฟังบรรยายสรุป google classroom (บรรยายสรุป วันเสาร์ – อาทติย์ บรรยายตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ)
ฟังวีดีโอการบรรยายย้อนหลังที่ www.m-learning.ru.ac.th

โปรดทราบ:

 เมื่อผู้สมัครมีสถานะการเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถเข้าฟังบรรยายที่ห้องเรียน และใช้สื่อการถ่ายทอดสดและวิดีโอย้อนหลังได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนครอบคลุมสิทธิ์การใช้งานแล้ว ยกเว้น สื่อประเภท หนังสือเรียน/ตำราเรียน และวิดีโอบรรยายสรุปการสอนจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาต้องจัดซื้อด้วยตนเอง จะซื้อหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ

Pre – Degree?

เป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตของชั้นปริญญาตรีล่วงหน้า โดยที่น้อง ๆ จะต้องใช้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 มาสมัคร และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย, ปวช., ปวส. หรือ กศน. จากนั้นเมื่อน้อง ๆ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ มาเทียบโอนและเรียนต่อวิชาที่เหลือจนจบหลักสูตรปริญญาตรีได้ ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่าคนอื่่น ๆ

เทียบโอนหน่วยกิต

เปิดโอกาศให้ผู้มีมีวุฒิอนุปริญญาขึ้นไปได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แต่ไม่สำเร็จการศึกษาก็สามารถเทียบโอนกรณี “โอนย้ายต่างสถาบัน” ได้ วุฒิที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มีดังนี้

จบการศึกษาจากสถาบันอื่น
รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาเป็นต้นไป ได้แก่ จบการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรีเป็นต้นไป
โอนย้ายสถาบันการศึกษา
รับสมัครผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.พ. หรือ กระทวงศึกษาธิการ หรือ สภา มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับรอง และมีหน่วยกิตสะสมใน ระดับ C ขึ้นไป แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) สามารถโอนย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ ม.รามคำแหงได้
หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง
หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ 8 ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้
เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
ผู้ที่เคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ แล้ว(เช่น จบปวส. จบปริญญาตรี ในลำดับต่อมา) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้
เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง
เมื่อนักศึกษาพรีดีกรี เรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมล่วงหน้าไว้

โปรดทราบ:

กรณีขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะได้ไม่ได้รับเกียรตินิยม เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้ว และเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree
หลักฐานการสมัคร
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปก)
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ถ่ายสำเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ (ร.บ.1 หรือ ปพ.1) *กรณีสมัคร Pre-degree ใช้วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ (กรณีทียบโอนใช้ จำนวน 4 ฉบับ) และ Transcript ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
หากมีการเปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, ยศ ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (ยังไม่หมดอายุ) (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการ)
กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2, 3 , 4, 5 หรือแนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จำนวน 2 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

กรณีเทียบโอนหน่วยกิต

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปก)
วุฒิ อนุปริญญาขึ้นไปหรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาอื่น ให้ถ่ายสําเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จํานวน 4 ฉบับ
วุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรณีปริญญาที่ 2 ให้ถ่ายสําเนา Transcript 4 ฉบับ
สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
กรณีนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพจาก ม.รามคำแหง ให้สำเนาวุฒิเดิมที่เคยสมัคร 2 ฉบับ และใบแสดงผลการเรียน Transcript (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
กรณีผู้ที่เคยสมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เทียบโอน Pre-degree) ให้สำเนาวุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ และใบแสดงผลการเรียน Transcript (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ หรือใช้ผลการเรียนจากระบบ e-service ได้เป็นการชั่วคราว
กรณีย้ายโอนจากสถานศึกษาอื่นใช้สำเนาวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 2 ฉบับ และใบแสดงผลการเรียน Transcript (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ, คำอธิบายรายวิชาจากสถานศึกษาเดิมและหลักฐานการลาออกจากสถานศึกษาเดิมอย่างละ 1 ฉบับ
กรณีวุฒิต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจากสถาบันการแปลที่ผ่านการรับรอง และใบเทียบระดับความรู้ด้วย และแนบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิที่ใช้สมัคร (School Address) แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร
ใบรับรองแพทย์
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยังไม่หมดอายุ (จำนวน 1 ฉบับ)
กรณีใช้คำนามหน้านามอย่างอื่น เช่น ยศ ให้แนบบัตรข้าราชการและคาสั่งแต่งตั้งยศที่เป็นปัจจุบัน
กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2, 3 , 4, 5 หรือแนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จำนวน 2 ฉบับ

โปรดทราบ:

ถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับขนาด A4 เท่านั้น
ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

สมัรครั้งแรกไม่เกิน 4,000 บาท

หน่วยกิตละ 50 บาท
(กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนและไม่รวมค่าหนังสือ)

คณะนิติศาสตร์

กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผน 6 วิชา 17 หน่วยกิต
3,601 บาท

คณะบริหารธุรกิจ

กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผน 8 วิชา 21 หน่วยกิต
3,930 บาท

คณะรัฐศาสตร์

กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผน 5 วิชา 15 หน่วยกิต
3,450 บาท

คณะสื่อสารมวลชน

กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผน 6 วิชา 16 หน่วยกิต
3,560 บาท

โปรดทราบ:

จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาปริญญาตรีและ Pre-degree มีหลักเกณฑ์เหมือนกัน
1. นักศึกษารหัส 60xx เป็นต้นไป ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต (วันสอบห้ามซ้ำซ้อนกัน ยกเว้นภาคที่ขอจบการศึกษา)
2. ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ 9 หน่วยกิต ภาคที่ขอจบการศึกษา สามารถลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนได้ สูงสุดไม่เกิน 30 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมกระบวนวิชาที่ยังไม่ทราบผลการสอบที่ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนภาคนี้ (และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันเวลาและคาบสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและแบบรายกระบวนวิชา(พรีดีกรี)ภาคปกติ
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีเทียบโอนจากสถาบันอื่น
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีโอนย้ายจากสถาบันอื่นแบบไม่สำเร็จการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภูมิภาค ปีการศึกษา 2566 (รอ update ต้นเดือนพฤษภาคม 2566)
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com