งดสอบ ศูนย์สอบ
จังหวัดนครปฐม (ช่วงที่ 2)

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

วันที่ 26 - 27 ธ.ค. 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปี 2563 ในวันที่ 12 – 13 และ 26 – 27 ธ.ค. 2563 ณ ศู่นย์สอบส่วนภูมิภาค ทั้ง 41 ศูนย์สอบ นั้น

เนื่องจาก สถานการ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน ได้แก่ จังหวัดนครปฐมออกประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564

จากประกาศจังหวัดนครปฐมดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้สถานที่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นสถานที่สอบในวันที่ 26 – 27 ธ.ค. 2563 ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงให้งดการสอบศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 -27 ธ.ค. 2563 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 ปี 2563 ซึ่งระบุศูนย์สอบจังหวัดนครปฐมสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1 ปี 2563 โดยไม่คิดค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการสอบ

ปฏิทินการศึกษา

Download

Scroll to Top