พบอาจารย์ผู้สอน ACC1101

เปิดตำราเก็งแนวข้อสอบ ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1 โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.เมธาวี เผยแนวข้อสอบวนเวียนอยู่ในตำรา เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนบริหารธุรกิจต้องเข้าใจ เพราะสอนให้คนฉลาดขึ้น คิดเป็นเหตุเป็นผล ย้ำเป็นวิชาเป็นทักษะ ต้องหมั่นฝึกฝน ทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ เพื่อเกิดการเรียนรู้ที่ดี

อาจารย์ ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่าวิชา ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1 เป็นวิชาพื้นฐาน และเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน เพราะสอนให้นักศึกษาคิดแบบมีเหตุผล เข้าใจโลกของความเป็นจริงทางธุรกิจซึ่งสะท้อนออกมาด้วยตัวเลขทางบัญชี โดยเนื้อหาหลักๆ คือการลงบันทึกบัญชี การเข้าใจรายการค้าต่างๆ ของธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับสมมติฐานทางการบัญชีเบื้องต้นต่างๆ จนสามารถปรับปรุงรายการทางบัญชี และสามารถเก็บรวบรวมตัวเลขเพื่อแสดงออกมาในรูปงบการเงินได้

“บัญชีคือภาษาของธุรกิจ การบัญชีสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจจะมาอยู่ในรูปของตัวเลขได้อย่างไร เมื่อรวบรวมตัวเลขได้ทั้งหมดแล้วก็มานำเสนอให้เจ้าของกิจการทราบว่ากิจการดำเนินธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งแล้วเป็นเช่นไร มีอะไรเหลืออยู่เท่าไหร่ ได้กำไรหรือไม่ มีอะไรติดค้างไหม โดยการนำเสนอภาพรวมของธุรกิจนั้น เรานำเสนอผ่านซึ่งที่เรียกว่า งบการเงิน”

อาจารย์ ดร.เมธาวี กล่าวต่อไปว่านักศึกษาแม้นักศึกษาแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เท่ากัน แต่ไม่ต้องกลัว เพราะวิชา ACC 1101 นั้น ใช้เพียงความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เท่านั้น คือ บวก ลบ คูณ และหาร ไม่ได้ใช้ความรู้ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์แต่อย่างใด เมื่อเรียนวิชาการบัญชีแล้วจะเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมุมมองที่ถูกต้องทางธุรกิจมากขึ้น นักศึกษาจะรู้สึกว่าเราคิดเป็นมากขึ้น ฉลาดขึ้นเพราะเรามีเหตุมีผลในการมองสิ่งต่างๆ ในแง่มุมของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าถามว่าเราจะวัดความมั่งคั่งร่ำรวยของธุรกิจจากสิ่งใด นักศึกษาจำนวนมากจะตอบว่าจำนวนเงินสดแต่จริงๆ แล้วเมื่อได้เรียนวิชาการบัญชีแล้วจะทราบดีว่าเงินสดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกความมั่งคั่งได้ หรืออย่างเช่นนักศึกษาจำนวนมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าทรัพย์สินบางอย่างไม่เคยเสื่อมค่าลงเลย เป็นต้น

Scroll to Top