ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562

ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งสำเนาหนังสือสำคัญคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฎผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหาบางประการ ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น จึงให้นักศึกษาที่มีราชื่อตามประกาศนำต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2562

Scroll to Top