การรับสมัคร – ramkanchanaburi

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบแรก 5 – 8 มิถุนายน 2563
รองสอง 26 – 29 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 139 หน่วยกิต
คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 129 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
เรียน 144 หน่วยกิต
กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ

วิธีการเรียน

ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสรุปให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคณาจารย์จะเดินทางไปบรรยายให้ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯใกล้บ้านของนักศึกษาและมีแนวทางให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการเรียนรู้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสมดังนี้

 • เข้าฟังบรรยายสรุปจากอาจารย์ผู้สอน (บรรยายเฉพาะวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20 คน ขึ้นไป )
 • ตำราอิเล็กทรอนิกส์
 • ด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเตอร์เน็ต Cyber Classroom
 • เรียนด้วยระบบ Course On Demand
 • เรียนจากบันทึกคำบรรยายผ่าน DVD
ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครด้วยตนเอง
สมัครทางไปรษณีย์
สมัครทาง INTERNET
ค่าสมัครครั้งแรก
กรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะนิติศาสตร์
3,900 บาท
14 หน่วยกิต
คณะรัฐศาสตร์
3,950 บาท
15 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
4,730 บาท
21 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
4,160 บาท
16 หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต โดยวันสอบต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน นักศึกษาที่สมัครใหม่ควรเลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฎในแผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1 ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัครเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) หรือสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต ให้เลือกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค โดยตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (ร.บ.1 หรือ ปพ.1) หรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย)
 • หากใช้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ชุด)
 • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีสมัครแบบ pre-degree ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์)
 • กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับจะต้องมีสำเนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับ และให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษานั้น ไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 • ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
 • ถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับขนาด A4 เท่านั้น
X