รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดอายุ รับทุกเพศทุกวัย ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน
ส่วนภูมิภาค จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ของทุก ๆ ปี การศึกษา

เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 140 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 126 หน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต
คณะสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
เรียน 126 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

คณะสื่อสารมวลชน

ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจ

ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติศาสตร์

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิตแบ่งตามผู้มีสิทธิเทียบโอนได้ ดังนี้

การเรียนการสอน

ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดย แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเพศ, อายุ ดั้งนั้นโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคจึงเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าห้องฟังบรรยาย วันสอบก็เป็นวันเสาร์ – อาทติย์ และมีศูนย์สอบให้เลือกทั่วประเทศ 41 ศูนย์สอบ *ยกเว้นกรุงเทพฯ , การลงทะเบียนเรียนก็ดำเนินการผ่านทาง Internet และสามารถฟังรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังนี้ช่องทางต่อไปนี้

ค่าสมัครเรียน

กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกำหนดการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

สั่งตำราเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่รวมค่าหนังสือ
นักศึกษาสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ http://www.rupress.ru.ac.th/
โทร. 02 310 8000 ต่อ 4530 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.)

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงิน

คุณสมบัติ

หลักฐานการสมัคร

สมัครแบบปกติไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน

หลักฐานการสมัคร

กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาสามารถเลือกศูนย์สอบใกล้บ้านได้ ส่วนภูมิภาคมีศูนย์สอบให้เลือก 41 แห่ง ดังนี้

X