เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ในหลายพื้นที่ ประกอบกับในบางจังหวัดได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศกึษา 2563 ของส่วนภูมิภาค จากเดิมวันที่ 18-22 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 20-21 และ27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม 2564
  • ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
  • สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 24-25 เมษายน และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8-9 และ15-16 พฤษภาคม 2564

Download

Scroll to Top