เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน และการสอบ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศในการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ภาค 2 ปี 2561

เดิม สอบวันที่ 16 - 17 มี.ค. 2562 และ วันที่ 23 - 24 มี.ค. 2562

เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 30 - 31 มี.ค. 2562 และ วันที่ 6 - 7 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียน

ภาคฤดูร้อน ปี 2561

เดิม วันที่ 23 - 25 มี.ค. 2562
เปลี่ยนเป็น วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562

Scroll to Top