เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ภาค 1 ปี 2563

จากวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2563 เป็น 26 - 27 ธ.ค. 2563

วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 2563 (คงวันสอบเดิม)

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับกำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย ภาค 1 ปี 2563 ในช่วงที่ 2 ซึ่งสอบวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การสอบส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย และลดผลกระทบจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปลี่ยนแปลงวันสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

จากวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2563 เป็น 26 -27 ธ.ค. 2563

วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 2563 (คงวันสอบเดิม)

ตรวจสอบที่นั่งสอบ

เข้าดูเลขที่นั่งสอบได้ที่เมนู “ตารางเรียน/ ตารางสอบ” ก่อนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์ไม่นับวันหยุด

Download

Scroll to Top