อบรมภาษาอังกฤษ

วิชา ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร 27-28 พ.ค. 2562
02 310 8131, 02 310 8132

สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002 ผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ สามารถนำผลใช้แทนการสอบได้ แต่ไม่สูงกว่าเกรด C

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค)
  • เคยขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
  • หรือเคยลงทะเบียนวิชาที่จะอบรมมาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง
  • ต้องมีการลงทะเบียนเรียนวิชาที่จะเข้าอบรมในภาคเรียนการศึกษานี้ (ภาค 1 ปี 2562)
  • ค่าลงทะเบียน วิชาละ 3,000 บาท
  • การทดสอบ มีการทดสอบทุกครั้งที่เรียนและหากผ่านการทดสอบ จะได้รับเกรดไม่เกิน C ซึ่งสามารถใช้ผลสอบของวิชาที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฯ แทนผลสอบวิชา ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้
  • ประกาศผลสอบครั้งเดียวพร้อมกับการประกาศผลสอบทางการของ ภาคเรียนที่ 1/2562 ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วย
  • รับจำนวนจำกัด กระบวนวิชาละ 300 คน
  • สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
02 310 8131, 02 310 8132

Facebook Panpage
Department of English and Linguistics, Ramkhamhaeng University

X