หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ส่วนภูมิภาค)

เมื่อนักศึกษาทราบผลสอบวิชาสุดท้ายที่สอบผ่านในระบบ E-Service (เกรดจะเข้าทรานสคริปท์ประมาณ 50 วันหลัง (ไม่นับวันหยุดราชการ) นับจากวันสอบวันสุดท้ายเสร็จสิ้น โทร.สอบถามที่ 0-2310-8890) ครบตามหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจแล้ว นักศึกษาสามารถดำเนินการแจ้งจบด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ การส่งเอกสารจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน เมื่อทางคณะได้รับเอกสารแจ้งจบแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถติดตามผลผ่านทางเว็บไซต์ http://approve.ru.ac.th/ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอน “การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอหนังสือสำคัญ” โดยมีลำดับการส่งเอกสารดังนี้

ขั้นตอนการส่งเอกสารแจ้งจบ และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มีลำดับการส่งเอกสารดังนี้
1. ส่งแบบคำร้องแจ้งให้ทางคณะตรวจสอบ (ใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 1 เดือน ไม่นับวันหยุดราชการ)
2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต
Author Name

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งจบการศึกษา

รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักศึกษาหรือ สวมครุย สีตามคณะ)
สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล ยศ คำนำหน้า ต้องถูกต้องตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนสุดท้าย (ภาคเรียนที่จบและก่อนภาคเรียนที่จบ) (ต้องกากบาทขอจบในใบเสร็จ) อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
บันทึกภาวะการมีงานทำ (นักศึกษาทุกคนต้องกรอก แม้ว่าจะยังไม่ได้ทำงาน) โดยกรอกข้อมูลใน Google Form https://forms.gle/zamcpdsaxy9HmaZQ9 หรือสแกน QR code
ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ (ภาคละ 150 บาท) โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626

บันทึกภาวะการมีงาน คือ การกรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล นักศึกษาทุกคนต้องกรอก แม้ว่าจะยังไม่ได้ทำงาน (สแกน QR CODE นี้หรือกดปุ่มด้านล่าง)

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับวันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

คำร้องและเอกสารดังนี้

รูปถ่ายสี สวมครุย(สีตามคณะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา) ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์หรือรูปที่ SCAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ)
ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ธนาณัติ จำนวน 1,350 บาท
คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (กด Download ได้)
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) (กด Download ได้)

ธนาณัติ จำนวน 1,350 บาท (มีรายละเอียดค่าธรรมเนียม ดังนี้)

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
ค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท

เอกสารที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หนังสือรับรองสภาฯ
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาไทย)
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาบัตรจะได้รับตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Download

แบบตรวจสอบครบหลักสูตร นักศึกษาต้องเลือกไฟล์ให้ตรงกับปีการศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 620241xxxx ก็ให้เลือกไฟล์ 60-64 เป็นต้น

แบบคำร้องของแจ้งจบ
แบบตรวจสอบหลักสูตร รหัส 55 – 59
แบบตรวจสอบหลักสูตร รหัส 60 – 64
แบบตรวจสอบหลักสูตร รหัส 65 – 69
คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) (ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต)

Scroll to Top